Sastanci stručnih aktiva

STR.AK.1.jpg-

U skladu s Godišnjim planom i programom rada škole, protekli tjedan održani su sastanci stručnih aktiva.

Stručni aktivi su tijela koja se prvenstveno bave kolektivnim stručnim usavršavanjem, a čine ih nastavnici srodnih predmeta.

Ovog puta na sastancima je obrađivana tema internet nasilja.

Pored prednosti koje donose nove tehnologije, važno je upozoravati učenike i na opasnosti koje su prisutne osobito na internetu i društvenim mrežama.

Pripremljene su radionice za sat razrednog odjela na temu internet nasilja (cyberbullying).

Kroz interaktivnu nastavu djeca će naučiti što je to internet nasilje, zašto je tako opasno i kako se ponašati u slučaju  da se susretnu s njim bilo kao žrtve ili promatrači.

STR.AK.2.jpg - STR.AK.3.jpg-