PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJU, SISTEMATIZACIJI I OPISU RADNIH MJESTA I UVJETIMA ZA NJIHOVO OBAVLJANJE

OSNOVNA ŠKOLA BRAĆE RADIĆA DOMALJEVAC

 

 

 

PRAVILNIK

O UNUTARNJEM USTROJU, SISTEMATIZACIJI I

OPISU RADNIH MJESTA

I UVJETIMA ZA NJIHOVO OBAVLJANJE

 

 

 

 

 

Domaljevac, prosinac 2007. godine

Na temelju članka 140. Statuta osnovne škole Braće Radića Domaljevac, Školski odbor na svojoj sjednici održanoj 17.12.2007. godine, donio je:

 

 

PRAVILNIK

O UNUTARNJEM USTROJU, SISTEMATIZACIJI I

OPISU RADNIH MJESTA

I UVJETIMA ZA NJIHOVO OBAVLJANJE

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

            Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu, sistematizaciji i opisu radnih mjesta i uvjetima za njihovo obavljanje (u daljnjem tekstu Pravilnik), Školski odbor osnove škole Braće Radića Domaljevac (u daljnjem testu Škola) utvrđuje radna mjesta u Školi, opis poslova na radnim mjestima, uvjete za njihovo obavljanje u skladu sa Zakonom i drugim propisima.

Članak 2.

            Pod određenim radnim mjestima smatra se skupina poslova iz djelatnosti Škole koji su grupirani prema istovrsnosti ili sličnosti a stalan su sadržaj rada jednog ili više radnika odgovarajućih stručnih i radnih sposobnosti.

Članak 3.

            Skupine poslova razvrstavaju se sukladno unutarnjoj organizaciji rada Škole po područjima, odnosno vrsti poslova na izvršavanju programa s naznakom uvjeta koje djelatnici moraju ispunjavati, te naznakom broja izvršitelja.

 

Članak 4.

            Svako radno mjesto utvrđeno Pravilnikom sadrži:

–       naziv posla

–       opis i popis posla

–       opće i posebne uvjete koje radnici moraju ispunjavati

–       broj izvršitelja koji obavljaju poslove pojedinih radnih mjesta ili skupine poslova

 

Članak 5.

             Uvjeti za obavljanje poslova su:

 1. stručna sprema određenog zanimanja i struke
 2. osposobljenost za obavljane određenog posla
 3. radno iskustvo u struci ili na istim poslovima
 4. organizacijske sposobnosti prema funkciji rada
 5. posebni zdravstveni uvjeti
 6. psihofizičke sposobnosti za obavljanje određenog posla

 

Članak 6.

             Glede organizacije procesa rada, godišnjeg plana i programa rada Škole, nastavnog plana i programa a sukladno odredbama Zakona o radu radnici u Škloi zasnivaju radni odnos na:

 1. neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom
 2. neodređeno vrijeme sa manje od punog radnog vremena
 3. određeno vrijeme s punim radnim vremenom
 4. određeno vrijeme s manje od punog radnog vremena

 

Članak 7.

             Radnik koji ima posebna ovlaštenja i odgovornosti u Školi je ravnatelj Škole.

Ravnatelj Škole mora ispunjavati uvjete propisane Zakonom o osnovnom školstvu i Statutom Škole a ovim Pravilnikom utvrđuju se poslovi koje je ravnatelj dužan obavljati u okviru svog radnog vremena.

 

Članak 8.

             U Školi se utvrđuju sljedeća radna mjesta:

 1. ravnatelj
 2. voditelj područnog odjela
 3. pedagog
 4. učitelji razredne nastave i predmetne nastave
 5. vjeroučitelj
 6. voditelj Školske knjižnice
 7. tajnik
 8. računovođa
 9. domar-rukovalac centralnim grijanjem
 10. kuharica
 11. spremačice

 

II. POPIS POSLOVA

 

POSLOVI RAVNATELJA ŠKOLE

 

Članak 9.

             Programiranje rada Škole

 

 1. izrada prijedloga Godišnjeg plana i programa rada Škole
 2. izrada prijedloga Plana razvoja Škole
 3. izrada rasporeda rada radnika i broja izvršitelja
 4. suradnja sa učiteljima u cilju pružanja pomoći pri izradi pojedinih programa
 5. izrada operativnih planova i programa istraživanja u cilju ostvarivanja boljih rezultata u neposrednom radu
 6. izrada plana i programa rada ravnatelja
 7. planiranje i realizacija pedagoško-instruktivnog rada ravnatelja
 8. izrada i drugih planova i programa u svezi sa djelatnošću škole

 

        Organizacija rada Škole

 

 1. organizacija i usklađivanje procesa rada u Školi
 2. izrada prijedloga poslovne politike i mjere za njeno provođenje
 3. briga o izradi financijskih planova i materijalnom poslovanju Škole
 4. organizacija i izrada različitih izvješća i analize iz djelatnosti Škole
 5. rješavanje različitih pitanja iz domene radnih mjesta
 6. organizacija sjednica organa Škole i rad u njima
 7. organizacija i rad na poslovima narodne obrane
 8. organizacija i rad na drugim poslovima u svezi djelatnosti Škole

 

              Pedagoško-instruktivni i savjetodavni rad ravnatelja

 

 1. planiranje posjeta nastavnim satima učitelja s ciljem uvida u organizaciju nastavnog plana
 2. obilasci nastave s ciljem upoznavanja kvalitete rada i njegovu promicanju
 3. obilasci nastave s ciljem pružanja pomoći u radu
 4. posjeti nastavi s prethodnim dogovorom s učiteljem ili bez njega
 5. individualni rad s učiteljima u cilju pružanja pomoći
 6. grupni oblici instruktivnog rada s učiteljima
 7. individualni i grupni savjetodavni rad s učenicima
 8. savjetodavni rad s roditeljima
 9. drugi poslovi u svezi s pedagoškog-instruktivni i savjetodavnom radom

 

Praćenje i analize

 

 1. praćenje, kontrola i izvješće o ostvarivanju cjelokupnog procesa u Školi
 2. kontrola rada radnika i ocjena rada
 3. podnošenje izvješća organima Škole i vanjskim institucijama
 4. izrada analize o uspjehu, odgojnim problemima i ostalom radu Škole
 5. drugi poslovi iz djelatnosti Škole

 

              Rad u stručnim organima i organima upravljanja Školom

 

 1. planiranje i pripremanje sjednica Učiteljskog vijeća
 2. sudjelovanje u radu razrednih vijeća
 3. suradnja s razrednicima
 4. priprema materijala za organe upravljanja, sudjelovanje u njihovom radu i izvršavanje odluka
 5. drugi poslovi vezani za ovu problematiku

 

Suradnja s institucijama izvan Škole

 

 1. suradnja s institucijama koje se brinu o radu Škole
 2. suradnja sa kulturnim, zdravstvenim, športskim i drugim institucijama
 3. suradnja sa drugim školama
 4. ostali poslovi iz ovog djelokruga poslova.

 

POSLOVI VODITELJA PODRUČNOG ODJELA

 

Članak 10.

              Voditelj odjela pomaže ravnatelju u vođenju i upravljanju odjelom. Na ime voditeljskog posla u područnom odjelu školi se prizna 0,02 izvršitelja po razrednom odjelu. Ukupan maksimalan broj izvršitelja za vođenje područnog odjela je 0,05 izvršitelj za odjel u kojem se izvodi samo razredna nastava.

Ako s u odjelu pored razredne izvodi i predmetna nastava maksimalan broj izvršitelja za voditeljske poslove je 0,10 izvršitelja.

 

POSLOVI PEDAGOGA

 

Članak 11.

 1. sudjelovanje u programiranju rada škole
 2. praćenje i analiziranje rezultata odgojno-obrazovnog procesa
 3. uvođenje suvremenih metoda i oblik rada
 4. suradnja s učenicima, učiteljima, knjižničarom i ravnateljem
 5. ispitivanje zrelosti učenika za pohađanje škole
 6. praćenje razvoja i sposobnosti učenika
 7. predlaganje mjera za veću efikasnost rada
 8. rad na racionalizaciji učenja, korištenja slobodnog vremena, izboru slobodnih aktivnosti
 9. rad na profesionalnoj orijentaciji učenika
 10. suradnja s roditeljima
 11. vođenje pedagoške dokumentacije
 12. priprema za rad
 13. stručno usavršavanje

 

POSLOVI UČITELJA RAZREDNE I PREDMETNE NASTAVE

 

Članak 12.

            Planiranje, programiranje i pripremanje za rad

 

 1. planiranje i programiranje (dnevno, tjedno, mjesečno i godišnje)
 2. pripremanje za izvođenje neposrednog rada s učenicima

 

Izvođenje neposrednog rada

 

 1. izvođenje neposrednog rada s učenicima po nastavnom planu i programu u razrednim odjelima i odgojnim grupama

 

             Ostali neposredni rad s učenicima

 

 1. upis djece u prvi razred i sudjelovanje u radu s komisije za upis
 2. popravni, razredni i predmetni ispiti
 3. rekreativne aktivnosti
 4. izleti, ekskurzije i ljetovanja
 5. natjecanje, susreti i smotre
 6. posjete
 7. zdravstvena i socijalna skrb učenika
 8. suradnja s institucijom izvan Škole
 9. kulturno-javna djelatnost u Školi i izvan nje
 10. ostali poslovi predviđeni Godišnjim planom i programom
 11. poslovi prema nalogu ravnatelja

 

 Poslovi praćenja i napredovanja učenika

 

 1. ispravak domaćih i školskih radova učenika
 2. opisno praćenje i napredovanje učenika
 3. brojčano ocjenjivanje učenika
 4. briga oko nadarenih i talentiranih učenika
 5. ostali poslovi iz ove domene i poslovi po nalogu ravnatelja

 

 Permanentno usavršavanje učitelja

 

 1. usavršavanje u struci i usavršavanje za stručno-metodički, pedagoški i andragoški ad s učenicima
 2. sudjelovanje učitelja u radu stručnih aktiva, savjetovanja i seminara izvan Škole
 3. predavačke aktivnosti učitelja u Učiteljskom vijeću
 4. permanentno praćenje stručne i pedagoške periodike
 5. ostali poslovi vezani za ovo područje

 

 Sudjelovanje učitelja u radu stručnih organa Škole

 

 1. sudjelovanje u radu razrednog vijeća kao i u pripremanju za isti
 2. sudjelovanje u radu Učiteljskog vijeća
 3. sudjelovanje u radu stručnih aktiva Škole
 4. ostali poslovi vezani za rad u stručnim organima

 

             Ostali poslovi učitelja

 

 1. održavanje roditeljskih sastanaka i planiranje rada s roditeljima
 2. poslovi vođenja kabineta i zbirki te izrade rasporeda sati
 3. rad u komisijama i dežurstvo učitelja
 4. izrada različitih izvješća i obrada statističkih podataka
 5. sudjelovanje u kulturnoj-javnoj djelatnosti Škole
 6. higijensko i estetsko uređenje Škole i dvorišta
 7. sudjelovanje u društveno korisnom radu i humanitarnim akcijama
 8. vođenje administrativnih poslova i briga o razrednom odjelu
 9. suradnja s ostalim učiteljima, ravnateljem i drugim radnicima Škole
 10. obveza uređivanja razrednog panoa u obilježavanju obljetnica, proslava i blagdana
 11. suradnja s institucijama izvan Škole u svezi učenika
 12. ostali poslovi u svezi realizacije nastavnog plana i programa i poslovi po nalogu ravnatelja.

 

              Tjedno radno vrijeme učitelja u osnovnoj školi je 40 sati a raspoređuje se na izvođenje nastave i izvannastavnih aktivnosti, te na pripravljanje i na poslove koji proizlaze iz naravi odgojno-obrazovnog rada a obavljaju se kontinuirano ili povremeno tijekom školske godine.

 

POSEBNI POSLOVI UČITELJA

 

Poslovi učitelja razredne nastave:

 

–       redovna nastava

–       dodatna nastava

–       dopunska nastava

–       izvannastavne aktivnosti

–       priprave za nastavu

–       planiranje

–       stručno usavršavanje

–       poslovi razrednika

–       drugi poslovi

 

   Poslovi učitelja hrvatskog jezika, bosanskog jezika, njemačkog jezika, matematike i fizike, biologije i kemije, povijesti i zemljopisa

 

–       redovna i izborna nastava

–       dodatna i dopunska nastava te izvannastavne aktivnosti

–       pripremanje za nastavu

–       planiranje i programiranje po Godišnjem planu i programu Škole

–       stručno usavršavanje

–       poslovi razrednika

–       ostali poslovi

 

  Poslovi učitelja glazbene kulture, likovne kulture, tjelesne i zdravstvene kulture, tehničke kulture i vjeroučitelja

 

–    redovna i izborna nastava

–       dodatna i dopunska nastava te izvannastavne aktivnosti

–       pripremanje za nastavu

–       planiranje i programiranje po Godišnjem planu i programu Škole

–       stručno usavršavanje

–       poslovi razrednika

 

POSLOVI VODITELJA KNJIŽNICE

 

Članak 13.

            Neposredni rad s učenicima

 

 1. planiranje, pripremanje i realizacija rada u knjižnici
 2. rad na posuđivanju knjiga učenicima
 3. praćenje rada učenika u čitanju lektire i ostale literature

 

 Odgojno-obrazovno djelatnost knjižnice

 

 1. neposredan rad sa učenicima
 2. suradnje sa učiteljima u Školi u svezi lektire u razrednoj nastavi
 3. ostali poslovi uz ovo područje

 

Stručno bibliotekarski rad

 

 1. vođenje knjižnice
 2. evidencija tekuće periodike

 

Stručno usavršavanje

 

 1. praćenje stručne literature te sudjelovanje na seminarima i stručnim aktivima
 2. suradnja sa Gradskom knjižnicom

 

Ostali poslovi

 

 1. pripremanje raznih izvješća
 2. organizacija, prikupljanje i distribucija knjiga
 3. ostali poslovi po naređenju ravnatelja Škole

 

POSLOVI TAJNIKA

 

Članak 14.

             Normativno-pravni i upravni poslovi

 

 1. izrada prijedloga općih akata i izrada pojedinačnih akata
 2. izrada duplikata i prijepisa svjedodžbi i učenička knjižnica
 3. izdavanje uvjerenja o činjeničnom stanju o kojem se vodi evidencija
 4. obavljanje stručnih poslova u svezi registracije Škole, upisa u sudski registar, promjena upisa, prijava ovlaštenih osoba za zastupanje, promjena potpisnika, priprema raznih podnesaka sudu i drugim institucijama i organima
 5. zastupanje Škole po ovlaštenju ravnatelja ili organa upravljanja te blagajničko poslovanje Škole.

 

            Kadrovski poslovi

 

 1. raspisivanje oglasa i natječaja
 2. prikupljanje prijava na raspisane oglase i natječaje
 3. prijave i odjave iz radnih odnosa
 4. vođenje postupka izbora i imenovanja ravnatelja Škole
 5. vođenje matične knjige radnika i personalnih dosjea
 6. organizacija i kontrola rada pomoćnog osoblja
 7. izrada i izvješća u svezi radnih odnosa
 8. organizacija zdravstveni pregleda učenika i nastavnika
 9. ostali poslovi po nalogu ravnatelja

 

 Rad s organima upravljanja

 

 1. pripremanje sjednica i po potrebi sudjelovanje u radu na sjednicama organa upravljanja
 2. vođenje zapisnika i sudjelovanje u realizaciji zaključaka
 3. stručna pomoć pri provođenju izbora i referenduma
 4. pomoć u radu komisija i odbora
 5. sudjelovanje u radu disciplinski komisija

 

 Opći poslovi

 

 1. čuvanje matične knjige učenika
 2. vođenje evidencije o izdanim svjedodžaba i prevodnicama
 3. čuvanje pečata
 4. suradnja sa ravnateljem škole u svezi tajničkih poslova, poslova u svezi održavanja zgrade, inventara i očuvanja okoliša
 5. suradnja s institucijama izvan škole
 6. suradnja s učiteljima, učenicima i roditeljima
 7. nabavka za potrebe škole
 8. vođenje arhive
 9. ostali poslovi po nalogu ravnatelja

 

 Stručno usavršavanje tajnika

 

 1. praćenje propisa i Zakona
 2. sudjelovanje na seminarima

 

 Ostali poslovi

 

 1. ostali poslovi i poslovi po nalogu ravnatelja

 

POSLOVI RAČUNOVOĐE

 

Članak 15.

 1. opći financijski poslovi

–       financijski plan

–       rebalans

–       financijska izvješća

–       financijsko praćenje škole

–       izrada statističkih podataka

–       vođenje financijskih knjiga i dokumentacije

–       kontiranje

–       izrada periodičnih i godišnjih obračuna

–       plaćanje računa

–       suradnja sa fondovima, nadležnim županijskim uredima i ostalim vanjskim institucijama

 1. obračun amortizacije i valorizacije
 2. vođenje kartica

–       financijskog poslovanja

–       evidencija plaća, osnovnih sredstava, sitnog inventara

–       vođenje materijalnih kartica školske kuhinje

 1. knjigovodstveni poslovi (knjiženja i bilance)
 2. ostali poslovi po nalogu ravnatelja

 

POSLOVI POMOĆNOG OSOBLJA

 

Članak 16.

           Poslovi domara-rukovaoca centralnog grijanja

 

 1. stolarski, bravarski, zidarski, keramičarski, staklarski, ličilački i tapacerski  radova na održavanju školske zgrade i prostora oko nje.
 2. održavanje ograda, krovova, dobava, nabava i dostava materijala za potrebe škole, izrada učila i inventara za potrebe škole, uređivanja okoliša škole (šišanje trave i ograda), čišćenje snijega
 3. uključivanje, rukovanje i provjera rada sistema centralnog grijanja, vodoinstalaterski radovi, vođenje brige o protupožarnim aparatima (ispravnost, kontrola i punjenja i dr.), održavanje hidranata, popravak i održavanje oluka, rad na pripremama svečanosti i proslava
 4. ostali poslovi po naređenju ravnatelja i Školskog odbora

 Spremačice

 

 1. čišćenje i brisanje učionica, hodnika, zbornica, kancelarija, sanitarija te ulaznog hola
 2. čišćenje, brisanje i održavanje namještaja u učionicama, kancelarijama i ostalim prostorima škole
 3. čišćenje, pranje i brisanje prozora i lustera
 4. održavanje čistoće pred školom i u dvorištu
 5. čišćenje snijega pred školom i u dvorištu
 6. dežurstvo uz dežurnog učenika
 7. svi ostali poslovi na čišćenju školskih unutarnjih i vanjskih prostora
 8. radno vrijeme od 7 sati ujutro

 

 Poslovi kuharice

 

 1. pripremanje i podjela hrane i napitaka učenicima
 2. kuhanje po potrebi
 3. pranje posuđa, dezinfekcija pribora, čišćenje kuhinje, briga o pravilnom skladištenju robe te pranje i peglanje kuhinjskih krpa i stolnjaka
 4. pripremanje i servisiranje reprezentacije
 5. evidencija primljene i izdane robe

 

III. OPĆI UVJETI I UVJETI STRUČNE SPREME

 

Članak 17.

             Rad u školi ne može obavljati osoba koja je pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv Bosne i Hercegovine, kazneno djelo protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, kazneno djelo kršenja obiteljskih obveza, kazneno djelo zapuštanja i zlostavljanja maloljetne osobe ili djeteta ili neko drugo kazneno djelo zlouporabe djeteta ili maloljetne osobe.

              Nastavni rad u osnovnoj školi mogu obavljati učitelji ili stručni suradnici koji pored općih uvjeta:

 1. imaju odgovarajuću stručnu i pedagošku spremu sukladno zakonu i provedbenim propisima
 2. mogu izvoditi nastavu na jeziku i pismu u skladu sa nastavnim planovima i programima
 3. ispunjavaju zdravstvene uvjete za izvođenje nastave
 4. imaju položen stručni ispit ili ga polažu u zakonskom roku

 

              1. Ravnatelj škole

 

Pored uvjeta koji se odnose na učitelje i stručne suradnike, ravnatelj mora imati najmanje 5 godina iskustva u odgojno obrazovnom radu.

 

 

 

 

 1. Učitelji

 

        Učitelj razredne nastave

 

–       ispunjavanje općih uvjeta

–       visoka ili viša stručna sprema/učitelj razredne nastave, diplomirani defektolog-učitelj razredne nastave, diplomirani pedagog-učitelj razredne nastave

 

        Učitelj predmetne nastave

 

–       učitelj hrvatskog jezika, VŠS ili VSS/profesor hrvatskog jezika i književnosti, profesor jugoslavenskih jezika i književnosti-diplomirao do 1991. godine sa temeljnim studijem hrvatskog jezika i književnosti

–       učitelj bosanskog jezika, VŠS ili VSS/profesor bosanskog jezika i književnosti, profesor jugoslavenskih jezika i književnosti-diplomirao do 1991. godine

–       učitelj njemačkog jezika, VŠS ili VSS/profesor njemačkog jezika i književnosti

–       učitelj matematike, VŠS ili VSS/diplomirani inženjer matematike

–       učitelj prirode i biologije, VŠS ili VSS, profesor biologije, diplomirani inženjer biologije, diplomirani inženjer molekularne biologije

–       učitelj kemije,VŠS ili VSS, profesor kemije, diplomirani inženjer kemije, diplomirani inženjer kemijske tehnologije, diplomirani inženjer prehrambene tehnologije

–       učitelj povijesti, VŠS ili VSS, profesor povijesti, diplomirani povjesničar

–       učitelj zemljopisa, VŠS ili VSS, profesor geografije, diplomirani geograf, diplomirani inženjer geografije

–       učitelj tehničke kulture, VŠS ili VSS, profesor tehničkog obrazovanja,profesor proizvodno-tehničkog obrazovanja, profesor politehnike i fizike, diplomirani inženjer tehničke struke

–       učitelj tjelesne i zdravstvene kulture, VŠS ili VSS, profesor tjelesne i zdravstvene kulture

–       učitelj glazbene kulture, VŠS ili VSS, profesor glazbene kulture, profesor teoretskih glazbenih predmeta, diplomirani muzikolog, profesor crkvene glazbe

–       učitelj likovne kulture, VŠS ili VSS, profesor likovne kulture, diplomirani ili akademski slikar ili grafičar, diplomirani kipar

–       vjeroučitelj, VŠS ili VSS, diplomirani teolog, diplomirani kateheta uz uvjet utvrđen nastavnim planom i programom

–       vjeroučitelj s viskom a najmanje srednjom katehetskom spremom uz pismenu suglasnost vjerske zajednice (za učenike od I.-IV. razreda)

–       vjeroučitelj sa visokom a najmanje višom katehetskom spremom uz pismenu suglasnost vjerske zajednice (za učenike od V.-VIII.razreda)

 1. Stručni suradnici

 

–       stručni suradnik pedagog, VŠS ili VSS, profesor pedagogije, diplomirani pedagog

 

–       stručni suradnik psiholog, VŠS ili VSS, profesor psihologije, diplomirani psiholog

 

–       stručni suradnik defektolog, VSS, profesor defektologije, diplomirani defektolog-učitelj razredne nastave

–       školski knjižničar, VŠS ili VSS, diplomirani bibliotekar, učitelj hrvatskog jezika i književnosti, učitelj bosanskog jezika i književnosti, profesor komparativne književnosti, učitelj ili profesor ostalih struka po posebnom odobrenju Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa

–       stručni suradnik, učitelj i stručni suradnici osposobljeni za rad na računalima. Voditelj informatičke učionice, VŠS ili VSS, profesor informatike, diplomirani informatičar, diplomirani inženjer računalstva, profesor matematike i informatike

  Učitelji i stručni suradnici koji imaju potrebnu stručnu spremu a nemaju potrebno pedagoško-psihološko i metodičko obrazovanje dužni su to obrazovanje steći za godinu dana od dana zasnivanja radnog odnosa.

 1. Tajnik škole

 

–       VŠS ili VSS upravnog, pravnog ili pedagoškog smjera.

 

 1. Financijsko-računovodstveni poslovi

 

–       SSS, srednja ekonomska škola, VŠS ili VSS ekonomskog smjera

 

 1. Poslovi održavanja i rukovaoca centralnog grijanja

 

–       Domar: treći stupanj: stolar, bravar, moler

 

 1. Poslovi prehrane učenika i radnika

 

–       kuharica, SSS, IV. stupanj, ugostiteljsko usmjerenje kuharstvo

–       pomoćna kuharice, osnovna škola (8 razreda)

 

 1. Poslovi spremačice

 

–       spremačice, osnovna škola (8 razreda)

Članak 18.

        Ispunjavanje uvjeta za rad na pojedinim radnim mjestima  u skladu s odrednicama ovog Pravilnika kandidat dokazuje odgovarajućim ispravama koje je dužan priložit uz prijavu za zasnivanje radnog odnosa.

IV. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 19.

              Raspored radnika u Školi vrši ravnatelj temeljem ovog Pravilnika, zakona i provedbenih propisa kojima se uređuju ovo područje.

Članak 20.

              Stupanjem na snagu ovog Pravilnika učitelji i stručni suradnicima te ostali radnici koji nemaju odgovarajuću stručno spremu utvrđenu ovim Pravilnikom mogu nastaviti sa obavljanjem poslova svojeg radnog mjesta pod uvjetima predviđenim zakonom.

Članak 21.

              Ovaj Pravilnik stupa na snagu 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči Škole.

 

 

Broj: 477/07

Domaljevac, 17.12.2007. godine

 

 

                                                                                       Predsjednik Školskog odbora,

                                                                                                     Ruža Piljić