PRAVILNIK O KUĆNOM REDU

Na temelju članka  47, Statuta Osnovne škole Braće Radića Domaljevac, Povjerenstvo škole dana 07.01.2016. godine d o n o s i

 

PRAVILNIK O KUĆNOM REDU

 

 1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

            Ovim pravilnikom uređuju se pravila i obveze ponašanja djelatnika u školskoj ustanovi (unutarnjem i vanjskom prostoru), pravila međusobnih odnosa učenika, učenika i djelatnika, radno vrijeme, pravila sigurnosti i zaštite od društveno neprihvatljivih oblika ponašanja, diskriminacije i nasilja, te način postupanja prema imovini u Osnovnoj školi Braće Radića Domaljevac (u daljem tekstu: Škola).

Članak 2.

            Ovaj pravilnik odnosi se na sve osobe za vrijeme njihova boravka u Školi.

Članak 3.

            S odredbama ove odluke razrednici su dužni upoznati učenike i njihove roditelje odnosno skrbnike.

Ova odluka obvezno se ističe na vidljivom mjestu u Školi.

 

 1. PRAVILA I OBVEZE PONAŠANJA U ŠKOLI

Članak 4.

            Učenici, radnici Škole te druge osobe mogu boraviti u prostoru Škole samo tijekom radnog vremena Škole, osim u slučajevima organiziranih aktivnosti, kao i u drugim slučajevima o čemu odlučuje ravnatelj Škole.

Članak 5.

            U prostoru Škole zabranjeno je:

 • zadržavanje na hodnicima tijekom malih odmora, osim u velikom holu za vrijeme velikih odmora
 • pušenje u školi i u krugu škole
 • dovođenje stranih osoba u školu osim uz odobrenje ravnatelja
 • dovođenje životinja u prostorije škole
 • bacanje izvan koševa za otpatke papira, žvakaćih guma i sl.
 • pričinjavanje imovinske ili bilo koje druge štete imovini Škole ili djelatnika i učenika škole
 • pisanje po zidovima i inventaru škole (školskim klupama, stolicama, zidovima…)
 • promidžba i prodaja svih proizvoda koji nisu u skladu s ciljevima odgoja i obrazovanja
 • kockanje,
 • unošenje, konzumiranje ili preprodavanje alkohola i narkotičkih sredstava
 • unošenje tiskovina i drugih medija ( USB, CD, DVD ) s nepoćudnim sadržajem
 • unošenje sredstava, opreme i uređaja koji mogu izazvati požar ili eksploziju
 • strogo se zabranjuju svi vidovi ponašanja koji su protivni moralu društva
 • strogo se zabranjuje tuča u školi, krugu škole i ispred škole, kao i verbalno vrijeđanje.

Članak 6.

            Djelatnici i učenici Škole dužni su kulturno se odnositi prema djelatnicima, učenicima, roditeljima i drugim osobama koje borave u Školi.

 Članak 7.

            Dužnost je djelatnika, učenika i drugih osoba koje borave u Školi, starati o imovini Škole prema načelu dobrog gospodara. Djelatnici Škole moraju se racionalno koristiti sredstvima Škole koja su im stavljena na raspolaganje.

Nakon isteka radnog vremena djelatnici su dužni uredno pospremiti radne materijale, zatvoriti prozore, isključiti električne aparate i zaključati radne prostorije.

            Svaki uočeni kvar na instalacijama električne struje, vodovoda, grijanja ili drugi kvar djelatnici i učenici obvezni su prijaviti dežurnom nastavniku ili tajniku.

Članak 8.

            Učenici mogu boraviti u Školi u vrijeme određeno za nastavu i ostale oblike obrazovnog rada.

            Učenik je dužan doći u Školu najkasnije 5, a najranije 15 minuta prije početka nastave, a napustiti Školu nakon završetka školskih obveza i školskih aktivnosti.

Članak 9.

            Učenici u objekt ulaze mirno, bez galame i gužve na predviđeni ulaz.

Učenici koji su opravdano zakasnili na nastavu, uz ispriku traže odobrenje nastavnika za ulazak u učionicu ili kabinet. Nakon dobivenog odobrenja, učenik bez ometanja nastave ulazi u učionicu ili kabinet.

Članak 10.

            Učenik je dužan:

 • redovno pohađati nastavu i druge oblike odgojno-obrazovnog rada
 • savjesno učiti i aktivno sudjelovati u nastavnom procesu
 • ispunjavati učeničke obveze utvrđene Zakonom, Statutom i drugim aktima
 • pravdati pravodobno izostanke i zakašnjenja
 • čuvati školsku imovinu i privatnu imovinu učenika i nastavnika i drugih djelatnika Škole
 • poštivati pravila školskog života i rada i pridržavati se odredaba kućnog reda
 • ponašati se pristojno, paziti na dostojanstvo, čuvati svoj osobni ugled,ugled ostalih i škole u cjelini kako u školi tako i na svakom javnom mjestu
 • nositi na nastavu udžbenike, priručnike, bilježnice i drugi pribor
 • za vrijeme nastave držati uredan stol (na stolu se mogu nalaziti samo udžbenici, bilježnice, školski pribor i ostala pomagala potrebna za nastavu)
 • dolaziti u školu uredno i primjereno odjeven što isključuje izazovno odijevanje
 • održavati čistima i urednima prostore Škole i njen okoliš, a osobito po završetku nastave, ukloniti smeće sa i ispod svoje klupe
 • kulturno i primjereno se ponašati u školskom autobusu.

Učenik ima pravo na:

 • sudjelovanje u odgojno-obrazovnom procesu
 • raspravljanje o pitanjima odgojno-obrazovnog rada
 • uporabu objekata škole u skladu s njihovom namjenom
 • uporabu sredstava kojima se škola služi u ostvarivanju odgojno-obrazovnog rada
 • davanje prijedloga o pohvaljivanju i nagrađivanju učenika
 • formiranje udruge učenika, Vijeće učenika
 • podnošenje žalbe i predstavke nadležnim tijelima
 • predlagati osnivanje sekcija i drugih oblika kulturno-umjetničkog,športskog i tehničkog sadržaja, prema svojim interesima, sposobnostima i sklonostima

Članak 11.

            Na znak zvona za početak nastave učenici su obvezni biti na svojim mjestima, pripremiti pribor za rad, te u tišini dočekati nastavnika.

            U kabinete učenici ulaze  zajedno s nastavnikom.

Ako imaju dodatni rad ili rad u izvannastavnim aktivnostima, mogu ući u učionicu samo skupno i pod nadzorom nastavnika zaduženog za taj rad.

            Na nastavu koja se održava izvan prostora Škole ( terenska nastava i sl.) učenici odlaze uz pratnju nastavnika.

Članak 12.

            Učenici koji su zakasnili na nastavu, trebaju tiho ući u učionicu i ispričati se nastavniku.

Svako neopravdano kašnjenje učenika na nastavu nastavnik je dužan evidentirati.

Članak 13.

            Prilikom ulaska odnosno izlaska nastavnika ili ravnatelja u/iz razreda učenici su dužni ustati.

Članak 14.

            Tijekom nastave i drugih oblika rada učenici pažljivo prate predavanja nastavnika i  sudjeluju u radu.

            Učenik koji želi nešto pitati ili priopćiti, treba svoju namjeru pokazati dizanjem ruke. Učenik se na postavljena pitanja javlja  dizanjem ruke, a prozivkom nastavnika ustaje.

Članak 15.

            Za vrijeme nastavnog sata učenici ne smiju konzumirati hranu i piće. Učenici također ne smiju  razgovarati, dovikivati,  prepirati se ili hodati po učionici osim ako to nastava ne zahtjeva ili ukoliko to nastavnik odobri.

Članak 16.

            Za vrijeme boravka u školi učenik ne smije koristiti mobitel, mp3 player, fotoaparat i druge slične uređaje, već ih treba držati isključene i spremljene. U protivnom, nastavnik ih može privremeno oduzeti, te ih vratiti roditelju ili skrbniku učenika.

            Učenicima je u Školi strogo zabranjeno snimanje i objavljivanje snimaka bez dozvole ravnatelja.

Članak 17.

            O kršenju članaka 15. i 16. nastavnik bilježi primjedbe za pojedinog učenika i izvješćuje razrednika.

Članak 18.

            U vrijeme kada se dio programa izvodi izvan škole, tijekom izleta, školske ili stručne ekskurzije u organizaciji Škole na ponašanja učenika primjenjuju se odredbe ovog kućnog reda.

Članak 19.

            Učenici ne smiju bez dopuštenja ulaziti u zbornicu, ured ravnatelja i ostale prostorije uprave Škole.

Članak 20.

            Učenici imaju pravo na dva velika odmora i male odmore između nastavnih sati. Prvi veliki odmor traje 15 minuta, drugi veliki odmor traje 10 minuta, a mali odmor traje 5 minuta.

Za vrijeme malih odmora učenici se pripremaju za sljedeći sat i ne smiju napuštati zgradu Škole, a za vrijeme velikog odmora mogu boraviti u okolišu Škole.

Članak 21.

            U školi za vrijeme rada dežuraju nastavnici i učenici.

            Raspored i obveze dežurnih nastavnika određuje ravnatelj, a raspored dežurstva učenika dežurni nastavnik.

            Raspored dežurstva objavljuje se na oglasnoj ploči Škole.

Članak 22.

            Dežurni nastavnik pazi na red i ponašanje učenika za vrijeme njihovog boravka u Školi, a posebno za vrijeme trajanja velikih i malih odmora.

            Dežurni nastavnik dolazi u školu 15 minuta prije početka nastave, dočekuje učenike, upućuje ih u učionice, a nakon završetka nastave ispraća ih iz Škole.

            Dežurni nastavnik prije početka nastave provjerava po rasporedu tko nije došao na posao te obavještava ravnatelja da organizira zamjenu.

            Preko odmora dežurni nastavnik dežura na hodniku. Sve primjedbe upisuje u knjigu dežurstva uz obvezno potpisivanje svih dežurnih nastavnika u knjigu dežurstva.

Članak 23.

            Obveze dežurnog učenika su:

 • dolazi 15 minuta prije početka nastave
 • kontrolira ulazak svih stranih osoba i bilježi u knjigu dežurstva
 • vodi brigu o disciplini učenika u holu škole za vrijeme nastave
 • dežura do kraja nastave u smjeni
 • ne smije pozivati sa sata učenike ili nastavnike ako nije hitno
 • upućuje roditelja na razgovor s razrednikom ili ostalim osobljem Škole
 • za svaki slučaj koji ne može sam riješiti poziva dežurnog nastavnika ili osobu uprave Škole
 • nosi oglasnu knjigu
 • uredno vodi knjigu dežurstva i na kraju dežurstva predaje je dežurnom nastavniku.

Članak 24.

            U razrednom odjelu tjedno se određuju dva redara, a određuje ih razrednik abecednim redom.

Redari:

 • prije početka nastave pregledaju učionicu i o uočenim nepravilnostima ili oštećenjima izvješćuju dežurnog nastavnika koji će to evidentirati u listu dežurstva
 • pripremaju učionicu za redovnu nastavu, brišu ploču i donose prema potrebi nastavna sredstva i pomagala
 • izvješćuju pedagoga, voditelja smjene ili dežurnog nastavnika o nenazočnosti nastavnika na nastavi
 • prijavljuju nastavnicima početkom svakog nastavnog sata nenazočne učenike
 • izvješćuju dežurnog nastavnika o nađenim predmetima, a predmete (knjige, bilježnice, olovke, odjeću i sl.) , nakit, novac, mobitel i sl. predaju  tajnici.
 • za vrijeme odmora jedan redar mora biti u učionici i održavati red, a svakog učenika koji se ne pridržava reda dužan je prijaviti dežurnom nastavniku
 • nakon završetka nastave ostaju, uz nazočnost nastavnika sa zadnjeg sata, kako  bi obrisali ploču i provjerili urednost učionice (oštećenja zidova, klupa, stolaca i ostaloga inventara).
 • obavljaju ostale radnje u dogovoru s predmetnim nastavnikom i razrednikom (održavanje urednosti učionice  i sl.).

 Članak 25.

            Za vrijeme odmora redar obvezno mora biti u učionici i održavati red.

            Svakog učenika koji se ne pridržava reda, redar je ovlašten prijaviti dežurnom nastavniku.

            U slučaju zanemarivanja svojih obveza, razrednik može redarima produžiti dežurstvo.

Članak 26.

            Učenici su odgovorni za štetu koju učine na imovini Škole prema općim pravilima o odgovornosti za štetu sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima.

Za nanošenje materijalne štete imovini Škole, imovini učenika, nastavnika i radnika, učenik ili učenici, za koje se utvrdi da su počinitelji, nadoknadit će štetu.

Članak 27.

            Nakon što primijeti ili sazna na nanesenu štetu, razrednik je dužan provesti istragu u razredu i pokušati doznati počinitelja/e štete.

Članak 28.

            U svim slučajevima nastanka štete razrednik je dužan izvijestiti roditelje na roditeljskom sastanku i obavijestiti ih o iznosu i načinu nadoknade štete.

III.  PRAVILA MEĐUSOBNIH ODNOSA UČENIKA

Članak 29.

            U međusobnim odnosima učenici:

 • trebaju pružati pomoć drugim učenicima Škole
 • trebaju dati primjeren savjet drugim učenicima u skladu s njihovim interesima
 • dužni su omogućiti drugim učenicima da iznose svoje mišljenje
 • trebaju informirati druge učenike o događajima u Školi
 • ne smiju ometati druge učenike u učenju i praćenju nastave
 • mogu predlagati osnivanje učeničkih udruga
 • trebaju poštovati i njegovati spolnu ravnopravnost
 • mogu predlagati ustrojavanje raznih oblika kulturno-umjetničkih, športskih i drugih sadržaja.

Članak 30.

            Međusobne sporove učenici ne smiju rješavati svađom i fizičkim obračunom, uvredama, širenjem neistina i sl.

            U slučaju međusobnog spora učenici su dužni zatražiti pomoć razrednika, pedagoga ili dežurnog nastavnika.

 1. PRAVILA MEĐUSOBNIH ODNOSA UČENIKA I DJELATNIKA ŠKOLE

Članak 31.

            Učenici su dužni uljudno se odnositi prema nastavnicima i drugima djelatnicima Škole.

Učenici su dužni pozdraviti djelatnike Škole u školskom prostoru i izvan njega.

Učenici su dužni ustajanjem pozdraviti osobu koja ulazi u učionicu za vrijeme nastavnog sata.

Članak 32.

            Kod ulasku u Školu ili izlaska iz Škole učenici trebaju dati prednost starijim osobama.

Članak 33.

            Kod ulaska u učionicu ili drugi prostor u kojemu se tada održava nastava, učenik prvo treba pokucati, a zatim tiho ući i priopćiti nastavniku razlog dolaska.

            Zadaću zbog koje je došao, može obaviti uz odobrenje nastavnika.

Članak 34.

            Imenik učenika i dnevnik rada na nastavu i s nastave mogu nositi samo nastavnici.

Učenicima nije dozvoljeno nositi na nastavu i s nastave dnevnik rada i imenik učenika.

Nikome nije dopušteno iznošenje imenika učenika i dnevnika rada izvan Škole.

 1. RADNO VRIJEME

Članak 35.

            Tjedno radno vrijeme raspoređuje se u pravilu pet radnih dana (a najduže 40 sati tjedno) a prema potrebama ostvarivanja nastavnog plana i programa te prema drugim potrebama djelatnosti Škole.

Članak 36.

            Radno vrijeme Škole je od 7,15 do 17,10 sati.

Radno vrijeme za rad s strankama je:

 • Za tajništvo od 9,00 do 15,00 sati
 • Za računovodstvo od 9,00 do 15,00 sati
 • Nastava se u centralnoj školi organizira poludnevno u dvije smjene i to:

Predmetna nastava od 7:30 do 12:40 (13:30 utorkom), a razredna nastava od 13:00

do 17:10

 • U Područnoj školi nastava traje od 9,00 do 13,15 sati

Radi ostvarivanja zadaća Škole, ravnatelj može donijeti odluku o promjeni radnog vremena iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka.

Članak 37.

            Radnici su dužni dolaziti na posao i odlaziti s posla prema rasporedu radnog vremena.

Način evidencije nazočnosti na radu određuje ravnatelj.

Članak 38.

            Ako nastavnik ne dođe na sat 10 minuta nakon početka sata, dežurni učenik (redar) dužan je doći kod dežurnog nastavnika ili ravnatelja po upute.

Članak 39.

            Raspored radnog vremena ravnatelja i tajnika u svezi s prijemom stranaka obvezno se ističe na ulaznim vratima Škole i njihovih ureda.

Članak 40.

            Roditelji mogu razgovarati s nastavnicima Škole u dane primanja roditelja ili u vrijeme koje odredi razrednik odnosno predmetni nastavnik.

Članak 41.

            Postupanje prema odredbama ovoga Pravilnika sastavni je dio radnih obveza djelatnika i učenika Škole.

            Djelatnik koji postupi suprotno odredbama ovoga Pravilnika, odgovoran je za povredu radne obveze.

            Učeniku koji postupi suprotno odredbama ovoga Pravilnika, mogu se izreći pedagoške mjere prema odredbama Statuta Škole.

            Osobu koja za vrijeme boravka u Školi krši kućni red dežurni nastavnik udaljit će iz prostora Škole.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 42.

     Stupanjem na snagu ovog Pravilnika, prestaje da važi Pravilnik o kućnom redu broj 380/07 od 26.10.2007. godine.

Članak 43.

            Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljen na oglasnoj ploči Škole.

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Županija Posavska

Osnovna škola Braće Radića Domaljevac

Povjerenstvo škole

 

Broj: 02/16,

Domaljevac, 07.01.2016.godine

 Predsjednik Školskog odbora
Vedrana Benković

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči Škole dana 11.01.2016.godine

v.d.ravnatelj
Stjepan Piljić