STATUT ŠKOLE

 

                                                      

 Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Županija Posavska

Osnovna škola Braće Radića Domaljevac

 

 

  S  T  A  T  U  T

Osnovne škole Braće Radića Domaljevac

 

 

svibanj 2007. godine


Na temelju članka 49. stavak 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine Županije Posavske“, broj: 5/98) i članka 80. stavak 2. Zakona o osnovnom školstvu („Narodne novine Županije Posavske“ broj: 3/04 i 4/04), Školski odbor  Osnovne škole Braće Radića Domaljevac, uz suglasnost Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Posavske, na sjednici održanoj dana 31.05.2007. godine, donosi

 

S T A T U T

Osnovne škole Braće Radića

D O M A LJ E V A C

            I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom uređuje se naziv, sjedište i djelatnost škole, pravni položaj, zastupanje i predstavljanje škole, unutarnje ustrojstvo i način rada, rukovođenje i upravljanje školom, djelokrug rada stručnih tijela, prava i dužnosti učenika i nastavnika, financijsko poslovanje škole, opći akti, nadzor i javnost rada škole, te druga pitanja od važnosti za obavljanje djelatnosti iste.

Članak 2.

Osnovna škola Braće Radića Domaljevac javna je ustanova koja obavlja djelatnost osnovnog školstva sukladno Zakonu o osnovnom školstvu („Narodne novine Županije Posavske“, broj: 3/04 i 4/04), ovom Statutu i drugim aktima.

Članak 3.

Osnovna škola Braće Radića Domaljevac pravna je osoba i kao pravni subjekt upisana je u sudski registar kod Višeg suda Bosanski Brod (Orašje) pod brojem  U-I-42/95 od 14.06.1995. godine i u Registar osnovnih škola pri Ministarstvu  prosvjete,  znanosti, kultura i športa  Županije Posavske pod  rednim brojem  09-I-590/98 od 18.06.1998.godine.

Osnovna škola Braće Radića Domaljevac pravni je sljednik društvene pravne osobe Osnovne škole “Braće Ribar” Domaljevac, koja je osnovana Odlukom Narodnog odbora općine Bosanski Šamac broj 01-1320/5 od 21.12.1961. godine.

II. NAZIV I SJEDIŠTE I PEČAT ŠKOLE

Članak 4.

Osnovna škola Braće Radića Domaljevac obavlja svoju djelatnost, posluje i sudjeluje u  pravnomprometu pod nazivom: Osnovna škola Braće Radića Domaljevac (u daljnjem tekstu: Škola)

Skraćeni naziv Škole je: Osnovna škola Domaljevac.

Sjedište Škole je u Domaljevcu, ul. Posavskih branitelja 41.

  

Članak 5.

Naziv Škole istaknut je na zgradi u kojoj je njeno sjedište i na objektima u kojima se obavlja djelatnost osnovnog školstva.

Škola može promijeniti naziv i sjedište odlukom osnivača.

Članak 6.

U pravnom prometu, a na temelju javnih ovlasti utvrđenih zakonom, Škola upotrebljava pečat s nazivom i sjedištem Škole.

Pečat Škole okruglog je oblika, promjera 40 mm.

U koncentričnom krugu urezane su riječi: Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine, Županija Posavska, Osnovna škola Braće Radića Domaljevac, a u sredini pečata utisnut je grb Županije Posavske.

Naručivanje, uporaba i zamjena pečata obavlja se na način propisan zakonom.

Škola ima i mali pečat okruglog oblika, promjera 2o mm i identičan je velikom po natpisu i grbu.

U uredskom poslovanju Škola upotrebljava štambilj pravokutnog oblika promjera 32 mm i dužine 68 mm, u kojem je u gornjem dijelu upisan tekst koji sadrži naziv škole i njegovo sjedište, te ispod toga podatke utvrđene propisima o uredskom poslovanju.

Odlukom ravnatelja Škole utvrđuje se način uporabe, broj pečata i štambilja, te osobe odgovorne za njihovo čuvanje.

 

III. PRAVNI POLOŽAJ, ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE

 

Članak 7.

Školu predstavlja i zastupa ravnatelj.

Ravnatelj neposredno organizira rad Škole i odgovoran je zakonitost njezinog rada.

Ravnatelj škole ima sva ovlaštenja u pravnom prometu u sklopu djelatnosti upisanih u sudski registar ustanova osim:

–          nastupati kao druga ugovorna strana i sa školom zaključivati ugovore;

–          zaključivati ugovore o izvođenju investicijskih radova i nabavci opreme te nabavci osnovnih sredstava i ostale imovine

Članak 8.

            Ravnatelj Škole može, u granicama svojih ovlasti, dati punomoć drugoj osobi da zastupa Školu u postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima, kao i za obavljanje pojedinih poslova iz svoga djelokruga, sukladno zakonu i općem aktu.

Pojedina ovlaštenja ravnatelj Škole može pisano prenijeti na pojedine djelatnike Škole.

IV. DJELATNOST ŠKOLE

                                                         

Članak 9.

Škola obavlja djelatnost osnovnog školstva koja obuhvaća odgoj i obvezno školovanje, druge oblike školovanja djece, mladeži i školovanje odraslih osoba sa svrhom da učeniku omogući stjecanje znanja, pojmova, umijeća, stavova i navika potrebnih za rad ili daljnje školovanje, te osposobiti učenika za život.

 

 

Članak 10.

Djelatnost iz članka 9. ostvaruje se na temelju propisanog Nastavnog plana i programa, Pedagoških standarda za osnovno obrazovanje, Godišnjeg programa rada, a sukladno zakonu i podzakonskim aktima.

 

Članak 11.

Nastavnim programom utvrđuju se sadržaji, cilj i zadaće obveznih i izbornih predmeta, uz uvažavanje četverodijelog kurikuluma.

Izborni predmeti obvezni su za sve učenike koji se za njih opredijele.

 

Članak 12.

Godišnjim programom rada utvrđuju se mjesta, vrijeme, način i nositelji njegova ostvarivanja.

 

Članak 13.

Škola obavlja djelatnost iz članka 10. ovoga Statuta u centralnoj školi u sjedištu i u Područnoj školi u Grebnicama koja posluje pod nazivom škole.

U centralnoj školi izvodi se nastava i drugi oblici odgojno-obrazovnog rada za učenike od  I . do  IX .  razreda, a u područnoj školi u Grebnicama također od I. do IX razreda.

 

Članak 14.

Djelatnost i poslovanje Područnog odjela organizira i vodi učitelj kojeg imenuje ravnatelj škole.

Učitelji područnog odjela zajedno sa učiteljima Centralne škole čine zajedničko Razredno vijeće.

Članak 15.

Nastava se organizira po razredima, a neposredno obavlja u razrednim odjelima i odgojno obrazovnim grupama.

Za učenike od I. do V. razreda nastava se organizira kao razredna, a za učenike od VI. do IX. razreda kao predmetna.

 

Članak 16.

Razredni odjel formira se od učenika istog razreda, a kombinirani razredni odjel od učenika od I. do V. razreda, s tim što je dopuštena kombinacija od najviše tri razreda. Za učenike razredne nastave predmetna nastava može se organizirati iz stranog jezika i odgojnih područja (likovne, glazbene i tjelesne kulture).

Članak 17.

Za učenike koji imaju teškoće u savladavanju programa Škola je dužna organizirati dopunsku nastavu.

Dopunska nastava organizira se na određeno vrijeme dokle god je takav oblik pomoći učenicima potreban.

            

Članak 18.

Učenici razredne nastave mogu biti opterećeni s najviše četiri, a učenici predmetne nastave s najviše pet sati redovite nastave dnevno. Iznimka su učenici VII., VIII . i IX. razreda koji imaju 26 sati redovite nastave tjedno.

Pod redovitom nastavom  ne smatraju se izborni predmeti i Izvannastavne aktivnosti.

 

Članak 19.

Kao izborni predmet pored vjeronauka mogu biti primjerice: likovna kultura, glazbena kultura, tehnička kultura, informatika, drugi strani jezik, domaćinstvo i ostali predmeti iz nastavnog plana za čiji  program suglasnost daje Ministarstvo.

Škola na početku školske godine provodi anketu među učenicima i nudi izborni predmet za koji ispunjava uvjete.

Nakon provedene ankete i prikupljenih potpisa od strane roditelja ili skrbnika Škola formira skupine za određeni predmet.

Članak 20.

Nastava u Školi organizira se po obrazovnim razdobljima na način propisan Pravilnikom o kalendaru rada osnovnih škola.

Nastavu i drugi stručno-pedagoški rad obavljaju učitelji i stručni suradnici.

Godišnjim planom i programom rada Škole uređuje se  početak i završetak nastave, obrazovna razdoblja, broj nastavnih radnih dana, odmor učenika, vrijeme polaganja popravnih ispita i druga pitanja  u skladu sa zakonom o osnovnom školstvu.

 

Članak 21.

Radno vrijeme škole raspoređuje se prema potrebama nastavnog plana i programa te zadovoljavanju potreba učenika, njihovih roditelja, građana i drugih pravnih osoba.

Škola radi od 7,30 do 17,30 sati radnim danom, a subotom po potrebi, prema odluci ravnatelja.

Radno vrijeme Škole za ostvarivanje odgojno-obrazovnog programa organizira se poludnevno ili produljeno, prema potrebama organiziranja nastave i ostalih djelatnosti za učenike, a u skladu s propisanim kriterijima koje donosi ministar.

Članak 22.

Dnevni odmor za učenike i nastavnike organizira se sukladno kriterijima pedagoškog  rada.

Dnevni odmor za ostale djelatnike, u pravilu se organizira tako da se ne prekida rad u vrijeme rada sa strankama.

Radno vrijeme za rad sa strankama, posebno sa učenicima i roditeljima, određuje se sukladno potrebama učenika i roditelja te lokalnim prilikama, tako da se roditeljima i drugim građanima omogući da izvan svog radnog vremena mogu obaviti potrebne poslove u školi.

Škola je dužna, putem sredstava javnog priopćavanja, na oglasnoj ploči ili na drugi prikladan način obavijestiti javnost o radnom vremenu, odnosno o vremenu za rad s građanima, učenicima, njihovim roditeljima i drugim strankama.

Članak 23.

Škola konstantno skrbi o stalnom unapređivanju odgojno-obrazovnog rada.  Unapređivanje odgojno-obrazovnog rada izražava se osobito:

  1. u omogućavanju stjecanja znanja, pojmova, umijeća, stavova i navika potrebnih za život i rad ili daljnje školovanje učenika,
  2. u odgoju i obrazovanju o pitanjima ravnopravnosti spolova  te pripremi oba spola za aktivno i ravnopravno sudjelovanje u svim područjima života,
  3. u praćenju i omogućavanju učenicima da razvijaju individualne sklonosti i sposobnosti
  4. u profesionalnom informiranju učenika,
  5. u pružanju pomoći učenicima koji imaju teškoća u učenju i vladanju, osobito učenicima s teškoćama u razvoju,
  6. u skrbi o zdravstvenom i socijalnom stanju učenika,
  7. u pomoći učiteljima u njihovu radu s učenicima,
  8. u suradnji i savjetovanju s roditeljima i skrbnicima o problemima učenika.

 

Članak 24.

U školi se izvode izvannastavne aktivnosti učenika radi proširivanja obrazovnih sadržaja, poticanja individualnih sklonosti i sposobnosti učenika, razvijanju zajedništva učenika, razvijanja društvenog života i razonode učenika.

Izvannastavne  aktivnosti  temelje  se  na  načelu  dragovoljnosti, izbora  sadržaja  i    oblika  rada.

Rad učenika u izvanškolskim aktivnostima, ako se ostvaruje u sporazumu sa školom, priznaje se učenicima kao ispunjavanje obveza u školi.

Članak  25.

Radi  ostvarivanja   nastavnih   sadržaja   i   postizanja   zakonom   i   nastavnih  programom  propisanih  ciljeva  i  zadaća,  škola  izvodi izlete  i  ekskurzije  te  poduzima  druge  odgovarajuće  aktivnosti u  skladu  s  provedbnim  propisima  koje  donosi  ministar  obrazovanja te  godišnjim  planom   i   programom  rada.

Voditelji  ekskurzija  podnose  ravnatelju  pisana  izvješća  o izvedenim  ekskurzijama,  njezinim  rezultatima  i  materijalnim izdacima.

 

Članak 26.

Škola vodi pedagošku dokumentaciju i evidenciju o učenicima.

Obrazac pedagoške dokumentacije i evidencije propisuje ministar.

Matična knjiga, svjedodžba i učenička knjižica javne su isprave.

Škola trajno čuva matičnu knjigu i ljetopis (spomenicu).

Imenik i evidencija o ispitima čuvaju se deset godina.

 

Članak 27.

Za sadržajan, brz i učinkovit protok informacija o odgojno-obrazovnom procesu škola ima

školsku knjižnicu s fondom knjiga, stručne literature i periodike, odnosno notne literature i notnih zapisa.

Djelatnost školske knjižnice sastavni je dio odgojno-obrazovnog procesa.

Rad knjižnice uređuje se Pravilnikom.

 

V. UNUTARNJE USTROJSTVO

 

Članak 28.

Unutarnjim ustrojstvom povezuju se oblici rada prema vrsti i srodnosti odgojno-obrazovnih sadržaja i poslova.

Za potrebe vođenja određenih procesa mogu se formirati posebni timovi.

Unutarnjim ustrojstvom osigurava se pravodobno i kvalitetno ostvarivanje nastave i drugih oblika odgojno–obrazovnog rada, administrativno–stručnih, računovodstveno–financijskih i pomoćno-tehničkih poslova.

Unutarnje ustrojstvo uređuje se u skladu sa Zakonom, ovim Statutom te općim aktom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta.

 

 

 

Članak 29.

Za obavljanje općih, normativno pravnih, kadrovskih, financijsko računovodstvenih, pomoćno tehničkih, stručno pedagoških i drugih poslova za školu kao cjelinu postoje službe i to:

–          služba za opće pravne i tehničke poslove,

–          služba za financijsko-računovodstvene poslove,

–          služba za stručno pedagoške poslove.

Službe se organiziraju i obavljaju poslove u skladu sa zakonom, ovim Statutom i odlukom o osnivanju škole.

Članak 30.

Službu za opće, pravne i pomoćno tehničke poslove vodi i organizira tajništvo.

Financijsko-računovodstvene poslove vodi i organizira računovođa škole.

Službom za stručno-pedagoške poslove neposredno upravlja ravnatelj škole.

 

Članak 31.

Služba za stručno-pedagoške poslove obavlja sljedeće radnje:

–          prati i organizira odgojno obrazovni rad,

–          vodi i čuva pedagošku dokumentaciju,

–          pruža potrebnu pedagošku pomoć učenicima,

–          prati uvođenje i realizaciju nastavnih planova i programa,

–          prema potrebi radi individualno s učenicima i roditeljima,

–          sudjeluje u izvođenju nastave s tjednim brojem sati sukladno odlukama tijela uprave za prosvjetu,

–          obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i drugim općim aktima.

 

 

VI. UPRAVLJANJE ŠKOLOM

 

            VI.1. ŠKOLSKI ODBOR

Članak 32.

Školom upravljaju ravnatelj škole i Školski odbor.

Školski odbor ima položaj i ovlaštenja organa upravljanja, a ravnatelj poslovodnog organa i pedagoškog rukovoditelja u skladu sa zakonom.

Školski odbor odgovoran je za utvrđivanje i provedbu politike škole, generalno rukovođenje radom škole i učinkovitu uporabu kadrovskih i materijalnih resursa.

Članak 33.

Školski odbor broji devet članova.

Članovi Školskog odbora biraju se iz reda učitelja i stručnih suradnika, osnivača i lokalne zajednice te roditelja, sukladno zakonom propisanoj proceduri, a po načelu ravnopravne zastupljenosti predstavnika navedenih struktura.

Članak 34.

Jedna trećina članova Školskog odbora nominira se iz reda učitelja i stručnih suradnika na sjednici Učiteljskog vijeća, jednu trećinu nominira Vijeće roditelja, a jednu trećinu bira osnivač po proceduri koja je predviđena zakonskim propisima.

 

Članak 35.

Članovi Školskog odbora biraju se temeljem javnog natječaja kojeg raspisuje osnivač, uz obvezno pribavljanje nominacije od strane Učiteljskog vijeća i Vijeća roditelja za njihove predstavnike.

Mandat Školskog odbora traje četiri godine.

Članak 36.

U Školski odbor ne mogu biti birani ravnatelj i pomoćnik ravnatelja škole.

Rad u Školskom odboru je dragovoljan i besplatan.

Članak 37.

Izbori za članove Školskog odbora trebaju započeti devedeset (90) dana prije isteka mandata aktualnog Školskog odbora.

Članak 38.

Nakon primitka akta osnivača o imenovanju članova Školskog odbora u roku od 15 dana saziva se konstituirajuća sjednica Školskog odbora. Konstituirajuću sjednicu Školskog odbora saziva ravnatelj.

Ravnatelj rukovodi radom konstituirajuće sjednice do izbora predsjednika Školskog odbora.

O konstituiranju Školskog odbora ravnatelj je dužan izvijestiti osnivača najkasnije u roku od osam dana od dana konstituirajuće sjednice.

Članak 39.

Dnevni red konstituirajuće sjednice obavezno sadrži:

–          izbor predsjednika i zamjenika presjednika Školskog odbora,

–          izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima Školskog odbora.

 

Članak 40.

Članovima Školskog odbora mandat teče od dana konstituiranja Školskog odbora.

 

Članak 41.

Za predsjednika i zamjenika Školskog odbora može biti izabran svaki član Školskog odbora.

O kandidatima za predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora članovi glasuju javno dizanjem ruke.

Za predsjednika i zamjenika predsjednika izabran je kandidat koji je dobio većinu glasova ukupnog broja članova Školskog odbora.

Nakon izbora predsjednika Školskog odbora, ravnatelj predaje predsjedniku daljnje vođenje sjednice Školskog odbora.

Članak 42.

Predsjednik Školskog odbora priprema, saziva i vodi sjednice odbora.

U slučaju kad je predsjednik  Školskog odbora spriječen, pripremu i vođenje sjednice obavlja njegov zamjenik.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu odbora i na pismeni zahtjev jedne trećine članova Školskog odbora.

 

Članak 43.

Školski odbor može osnivaču predložiti razrješenje svoga člana:

–          ako član privremeno ili trajno ne može ispunjavati obveze koje ima prema zakonu i ovom Statutu,

–          ako član Školskog odbora prestane biti članom tijela (Učiteljskog vijeća, Vijeća roditelja) koje ga je nominiralo za imenovanje u Školski odbor,

–          ako član nije redovito (neopravdano) nazočan na sjednicama Školskog odbora,

–          ako  je član lišen prava na roditeljsku skrb, ako mu je oduzeto pravo življenja  s njegovim  djetetom, ako mu je  izrečena  prekršajna sankcija  za  zaštitu od nasilja u obitelji ili ako je lišen poslovne sposobnosti,

–          ako tijelo  koje ga je nominiralo nije zadovoljno njegovim radom u Školskom odboru.

Ako Školski  odbor ne dostavi osnivaču prijedlog za razrješenje svoga člana u slučajevima iz stavka 1. ovoga članka, prijedlog za razrješenje može dostaviti ravnatelj škole.

Članak 44.

U slučaju razrješenja člana Školskog odbora novi član bira se na temelju natječaja uz obveznu nominaciju, na vremensko razdoblje koje je preostalo u mandatu članu Školskog odbora  koji je razriješen.

 

Članak 45.

Članovi Školskog odbora o svim pitanjima iz djelokruga rada odlučuju na sjednici Školskog odbora većinom glasova  ukupnog broja članova.

Način rada Školskog odbora uređuje se Poslovnikom o radu Školskog odbora.

Članak 46.

Školski odbor može osnivati Povjerenstva i Radne skupine za rješavanje pojedinih pitanja,

pripremanje prijedloga  akata ili  obavljanje drugih  poslova vezanih za Školu .

Članovi povjerenstva i radnih skupina imenuju se na vrijeme koje je potrebno da se obavi  određena zadaća.

Za članove  Povjerenstva i radnih skupina imenuju se radnici Škole uz njihovu prethodnu  suglasnost  ako rad u povjerenstvu nije njegova ugovorna  radna obveza.

Iznimno, kada je propisano da određeno  povjerenstvo ili radna skupina mora  imati sastav koji se ne može osigurati od radnika Škole,  Školski odbor za članove povjerenstva ili radne skupine može  imenovati i osobe izvan Škole uz njihovu suglasnost.

Članak 47.

Školski odbor, kao upravno tijelo škole, uz poslove za koje je ovlašten zakonom i provedbenim propisima, obavlja još i slijedeće:

1. Donosi  na prijedlog ravnatelja :

–          statut uz suglasnost Ministarstva,

–          Godišnji program rada škole i izvješće o njegovoj provedbi,

–          pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada škole te druge opće akte utvrđene ovim  Statutom i Zakonom,

–          prijedlog financijskog plana i plana razvojnog  programa škole,

–          usvaja Godišnji obračun.

2. Odlučuje uz suglasnost Ministarstva:

–          o korištenju financijskih sredstava škole, koje je ista stekla vlastitim prihodima, donacijama i sl.,

–          o stjecanju, opterećivanju nekretnina i pokretne imovine, otuđivanju nekretnina te                                      investicijskim radovima bez obzira na njihovu  vrijednost,

–          o davanju u zakup objekata i prostora škole ili mijenjanja namjene objekata i prostora,

3. Odlučuje

–          raspisuje natječaj za prijem djelatnika u radni odnos,

–          odlučuje o zasnivanju i prestanku djelatnog odnosa na prijedlog ravnatelja,

–          traži suglasnost od ministra za imenovanje izabranog kandidata za ravnatelja,

–          odlučuje o izvješćima ravnatelja o radu Škole,

–          odlučuje o raspodjeli dobiti za obavljanje i razvoj djelatnosti Škole,

–          odlučuje o žalbama učenika, roditelja ili skrbnika učenika,

–          pojedinačnim pravima djelatnika u drugom stupnju,

–          odlučuje o pravima djelatnika koja proizlaze iz rada i radnog odnosa.

4. Razmatra:

–          predstavke i prijedloge građana o pitanjima od interesa za rad škole,

–    analizira opći uspjeh učenika i poduzima mjere za unapređenje uvjeta rada u školi,

5. Predlaže i podnosi Ministarstvu i općinskom tijelu uprave nadležnom za poslove

školstva:

–          promjenu naziva Škole,

–          promjenu djelatnosti,

–          statusne promjene,

–          izvješća o radu škole.

 

VI.2. RAVNATELJ

 

Članak 48.

Ravnatelj kao poslovodni organ i pedagoški rukovoditelj izvršava odluke Školskog odbora i stručnih tijela u skladu sa zakonom i općim aktima s pedagoškog i menadžmentskog aspekta te zastupa školu prema vanjskim faktorima.

Članak 49.

Za ravnatelja škole može biti izabrana osoba koja pored općih uvjeta u pogledu stručne spreme ispunjava i uvjete za učitelja ili stručnog suradnika i ima najmanje pet godina radnog iskustva na odgojno-obrazovnim poslovima.

 

Članak 50.

Ravnatelj se bira na temelju javnog natječaja koji raspisuje Školski odbor.

            Natječaj se raspisuje u Službenim novinama FBIH i dnevnom tisku 90 dana prije isteka mandata aktualnog ravnatelja.

Odlukom o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja Školski odbor utvrđuje: naziv dnevnog tiska u kojem će se natječaj objaviti, trajanje natječajnog roka, dokaze o ispunjenosti uvjeta koji se uz prijavu na natječaj trebaju dostaviti, način provođenja izbora, te način i rok u kojem će kandidati biti izvješteni o rezultatima izbora.

 

Članak 51.

Kandidat za ravnatelja koji u potpunosti ispunjava uvjete natječaja imenuju Školski odbor, uz prethodno pribavljenu suglasnost Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa.

Odluku o imenovanju ravnatelja donosi Školski odbor javnim ili tajnim glasovanjem.

Ako prigodom glasovanja nitko ne dobije potrebnu većinu, glasovanje se ponavlja.

U prvom ponavljanju glasovanja ne mogu sudjelovati kandidati koji u prvom glasovanju nisi dobili ni jedan glas.

Članak 52.

Ravnatelj  se imenuje na vrijeme od četiri  godine.

Ista osoba može ponovno biti imenovana ravnateljem.

Članak 53.

Ravnatelj uz poslove  za koje je ovlašten zakonom i provedbenim Propisima, obavlja i slijedeće poslove:

–          organizira  rad i vodi  poslovanje Škole,

–          zastupa  školu i poduzima  sve  pravne  radnje  u  ime i za  račun škole,

–          predlaže Godišnji program rada škole i podnosi izvješće o realizaciji godišnjeg programa rada škole,

–          podnosi prijedlog za zasnivanje i prestanak djelatnog odnosa,

–          vrši raspoređivanje djelatnika škole na određene poslove i zadatke,

–          predlaže opće akte,

–          donosi  plan radnih mjesta

–          sudjeluje  u  radu  Školskog  odbora  bez  prava  odlučivanja

–          izvršava  odluke  i  zaključke:  Ministarstva, osnivača, Školskog  odbora i  Učiteljskog

vijeća,

–          sklapa i otkazuje ugovore o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nepokretne i pokretne imovine  te investicijskim  radovima, sam ili prema  prethodnoj  odluci  Školskog  odbora  i uz suglasnost Ministarstva,

–          upućuje djelatnike na redovite i izvanredne  liječničke  preglede, odnosno ocjenu  radne  sposobnosti,

–          izvješćuje  kolegijalno  tijela  o  nalazima i odlukama  upravnog i stručnog nadzora,

–          sudjeluje u programiranju  nastave,

–          saziva  sjednice Učiteljskog vijeća i predsjedava im,

–          odobrava  službena  putovanja i druga odsustvovanja  s  rada  djelatnika  škole,

–          potpisuje svjedodžbe,  javne isprave i akte  Škole,

–          obavlja i druge poslove utvrđene općim aktima Škole te poslove za koje zakonom,   provedbenim propisima ili općim aktima nisu ovlaštena druga tijela škole.

Članak 54

Ravnatelj je samostalan u radu, a osobno je odgovoran Školskom odboru, osnivaču i  Ministarstvu.

 

Članak 55.

Ravnatelj škole može biti razriješen i prije isteka roka na koji je imenovan kada ministar prosvjete, znanosti, kulture i športa utvrdi da ne ispunjava obveze propisane zakonom i propisima donesenim na temelju zakona ili ako sam zatraži razrješenje te ako nastanu razlozi koji dovode do prestanka radnog odnosa ravnatelja.

Ukoliko se ravnatelj ne razrješuje na vlastiti zahtjev prije donošenja odluke o razrješenju mora mu se dati mogućnost izjašnjenja o razlozima razrješenja.

O razrješenju ravnatelja odlučuje Školski odbor uz suglasnost ministra prosvjete, znanosti, kulture i športa.

Razriješeni ravnatelj može protiv odluke o razrješenju tužbom tražiti sudsku zaštitu svoga prava ako smatra da je povrijeđen propisani postupak i da je ta povreda mogla bitno utjecati na odluku ili da nisu postojali razlozi za razrješenje propisani zakonom.

 

Članak 56.

U slučaju privremene spriječenosti ravnatelja, u obavljanju poslova zamjenjuje učitelj ili stručni suradnik kojega odredi Školski odbor i koji ispunjava uvjete za ravnatelja propisane zakon.

VII. ADMINISTRATIVNO-FINANCIJSKO OSOBLJE

 

VII.1.TAJNIK

 

Članak 57.

Škola ima tajnika. Tajnik škole može biti osoba koja ima najmanje višu stručnu spremu upravno, pravnog ili pedagoškog smjera, položen stručni ispit, poznavanje rada na računalu i najmanje jedna godina iskustva.

Tajnik škole obavlja opće, kadrovske, dokumentacijsko-evidencijske, upravno-pravne, administrativne i organizacijske poslove u skladu s godišnjim planom i programom rada Škole, a naročito:

–          sudjelovanje u koncipiranju i izradbi programa rada, izvješća, informacija, analiza, statističkih podataka škole i njihovo uvođenje u informatički sustav škole,

–          suradnja sa ravnateljem, pomoćnikom, učiteljima učenicima, roditeljima, učeničkim organizacijama, mjesnom zajednicom, prosvjetnom inspekcijom i dr. tijelima,

–          praćenje i realizacija programa rada,

–          praćenje propisa iz oblasti osnovnog odgoja i obrazovanja i drugih zakonskih propisa radi primjene i usklađivanja normativnih akata škole,

–          angažman u pripremi i održavanju sjednica tijela upravljanja i stručnih tijela (zapisnici, zaključci, odluke i dr.),

–          obavljanje daktilografskih poslova za potrebe škole, poslovi ažuriranja i čuvanja arhive i ostale dokumentacije škole,

–          prijava i odjava uposlenika i evidencija o odsustvu s posla,

–           briga o dokumentaciji i evidenciji učenika koji se koriste prijevozom,

–          upis učenika u I. razred, prevodnice, prijava kandidata za polaganje ispita za stjecanje osnovnog obrazovanja,

–          izdavanje potvrda, učeničkih knjižica, svjedodžbi i sl.,

–          poslovi organizacije zdravstvene zaštite i osiguranja učenika i uposlenika u školi,

–          obavljanje drugih stručnih poslova i radnih zadataka po nalogu ravnatelja, Školskog odbora i stručnih tijela škole.

 

 

 

 

VII.2. RAČUNOVOĐA ŠKOLE

 

Članak 58.

Računovođa škole u okviru radnog tjedna obavlja slijedeće radne zadatke:

 

–          prati i provođenje zakona o financijskom poslovanju, računovodstvu, knjigovodstvu i dr.,

–          vodi dokumentaciju i evidenciju utemeljenu na potpunom i trajnom prikupljanju podataka o svim nastalim stanjima koja prikazuju sliku cjelokupog poslovanja škole,

–          pravodobno i na propisani način sastavlja dokumenta kojim se vjerodostojno i količinski iskazuje cjelokupno poslovanje škole u skladu sa propisima,

–          dostavlja odgovarajuće podatke mjerodavnim tijelima i evidencije vezane za obračun plaća i osobnih primanja uposlenika i obračun doprinosa po tim osnovama,

–          obavlja i drugih računovodstveno-financijskih poslova, isplatu plaća i drugih naknada,

–          priprema materijale i izvješća za mjerodavna tijela koji se odnose na računovodstveno-financijske poslove,

–          vodi evidenciju o blagajničkom poslovanju,

–          vodi evidenciju i dokumentaciju,

–          izrađuje prijedloge financijskih planova i drugih financijskih akata,

–          obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja.

Računovođa škole može biti osoba sa završenom višom (VŠS) ili srednjom (SSS) stručnom

spremom, ekonomskog smjera, položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru i najmanje jedna godina iskustva.

 

VIII. STRUČNI SURADNICI

 

VIII.1. PEDAGOG-PSIHOLOG, PEDAGOG, PSIHOLOG

 

Članak 59.

Škola može imati jednog pedagoga ili psihologa ukoliko ima do 27 odjela i najmanje 400

učenika.

Pedagog, psiholog, pedagog-psiholog prati, analiziri i unapređuje odgojno obrazovni rad u

školi, te ostvaruje suradnju sa učenicima, učiteljima i roditeljima učenika.

U okviru radnog tjedna obavlja slijedeće poslove i radne zadatke:

– koncepcijsko-programski zadaci,

– programiranje, ostvarivanje i analiza odgojno-obrazovnog rada,

– vođenje pedagoške dokumentacije,

– stručni rad s učiteljima i stručnim tijelima škole,

– rad s učenicima i učeničkim organizacijama,

– unapređenje nastave i inovacije,

– surađuje s institucijama i roditeljima,

– ispituje zrelost djece za upis u školu,

– vodi profesionalnu orijntaciju učenika,

– realizira istraživanja u praksi školskoga pedagoga-psihologa, pedagoga, psihologa,

– vodi personalni dosje učenika, pedagoški karton i sl.,

– sudjeluje u obavljanju pedagoško-psihološke prakse studenata nastavničkih fakulteta,

– priprema se za rad i stručno se usavršava,

– obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja.

 

 

 

 

 

 

 

VIII.2. KNJIŽNIČAR

 

 

Članak 60.

Škola može imati jednog stručnog suradnika knjižničara, ukoliko ima preko 400 učenika i više od 27 odjela i ima područne odjele, a ukupno radno vrijeme se utvrđuje prema broju učenika, odjela i knjiga.

Knjižničar u okviru radnog tjedna obavlja slijedeće zadatke:

–          poslovi planiranja: sudjelovanje u programiranju rada škole, suradnja s učiteljima u neposrednom planiranju, poslovi obnove i nabave novih knjiga, dopuna knjižnog fonda,

–          permanentno radi na praćenju realizacije programskih zadaćaškole sa stajališta funkcije i uloge školske knjižnice u realizaciji nastavnih i izvannastavvnih sadržaja,

–          rad na pravovremenom informiranju učitelja, stručnih suradnika o novinama u stručnoj literaturi i periodici,

–          radi sa učenicima na popularizaciji knjige, davanje uputa za korištenje i metodičkih napomena za brzo i učinkovito stjecanje potrebitih informacija,

–          kontinuirano stručno evidentira i klasificira knjige, stručne knjige i periodiku, dječji tisak i tisak za mlade, časopise,

–          vodi poslove izdavanja i preuzimanja knjiga,

–          redovito informira učenike i nastavnike o novim naslovima,

–          obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja.

Knjižničar može biti osoba koja ima visoku stručnu spremu: diplomirani bibliotekar, učitelj

hrvatskog jezika i književnosti, prof. hrvatskog jezika i književnosti, prof. komparativne književnosti, učitelj ili prof. ostalih struka po posebnon odobrenju ministarstva, položen stručni ispit, poznavanje rada na računaru i najmanje dvije (2) godine radnog iskustva.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

IX. STRUČNA TIJELA ŠKOLE

Članak 61.

Stručna tijela škole su:

–          Učiteljsko vijeće,

–          Razredno vijeće,

–          Stručni aktiv.

 

 

IX.1.  UČITELJSKO VIJEĆE

 

Članak 62.

Učiteljsko vijeće, kao stručno tijelo škole, čine učitelji i stručni suradnici. U izvršavanju svojih zadataka Učiteljsko vijeće:

–          odlučuje o organiziranju odgojno-obrazovnog rada,

–          nadzire provedbu nastavnog programa, poduzima mjere za njegovo izvršenje i Školskom odboru podnosi izvješće,

–          priprema nacrt prijedloga Godišnjeg programa rada Škole, nastavnog programa za profesionalni razvitak nastavnika i stručnih suradnika te programa rada profesionalnih tijela i povjerenstva,

–          analizira uspjeh učenika i rad razrednih vijeća,

–          analizira rad nastavnika, stručnih suradnika i suradnika i predlaže mjere za unapređenje odgojno-obrazovnog rada,

–          razmatra izvješća s ispita i verificira zaključne ocjene učenicima iz pojedinih predmeta,

–          donosi konačne odluke na prigovor roditelja o zaključnoj ocjeni,

–          analizira izvješća o stručnom nadzoru,

–          odobrava učenicima završetak dva razreda u jednoj školskoj godini,

–          daje učenicima profesionalna usmjerenja,

–          razmatra i odlučuje o odgojnim i stegovnim mjerama te o pohvalama i nagradama učenika,

–          vrši podjelu učenika po razrednim odjelima, raspoređuje učitelje po razrednim odjelima i predmetima te određuje razrednike,

–          određuje organizacijske oblike odgojno-obrazovnih aktivnosti u izbornoj nastavi i izvannastavnim aktivnostima,

–          odlučuje o prelasku učenika, koji na kraju nastavne godine imaju ocjenu nedovoljan iz jednog predmeta u viši razred,

–          imenuje članove ispitne komisije za popravne ispite,

–          rješava molbe, žalbe i zahtjeve roditelja o odgojno – obrazovnim pitanjima

–          odobrava ekskurzije učenika koje traju dulje od tri dana,

–          osniva stručne aktive i imenuje njihove voditelje,

–          organizira stručno usavršavanje učitelja i stručnih suradnika,

–          predlaže nabavu nastavnih pomagala,

–          određuje koje od odobrenih udžbenika, pomoćne literature, školskog pribora i opreme su    učenici dužni upotrebljavati,

–           obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, podzakonskim aktima, ovim Statutom i drugim općim aktima Škole.

Članak 63.

Učiteljsko vijeće radi u sjednicama.

Sjednice se održavaju prema potrebi, a najmanje dva puta u svakom obrazovnom razdoblju.

Sjednice Učiteljskog vijeća moraju se obvezno držati na početku školske godine i na kraju svakog obrazovnog razdoblja.

Učiteljsko vijeće donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova, ako zakonom za pojedine slučajeve  nije određena kvalificirana većina.

Sjednice učiteljskog vijeća obvezne su za sve učitelje i stručne suradnike.

Na sjednicama se vodi zapisnik. Zapisnik potpisuje ravnatelj i zapisničar.

 

 

IX. 2. RAZREDNO VIJEĆE

 

Članak 64.

Razredno vijeće čine učitelji koji izvode nastavu u razrednom odjelu.

Razredno vijeće je stručno tijelo Škole koje neposredno sudjeluje u razmatranju svih pedagoških i ustrojstvenih pitanja u svezi s radom i rezultatima rada razrednog odjela a posebno:

–          skrbi o ostvarivanju nastavnog plana i programa,

–          utvrđuje uspjeh učenika od VI. do IX. razreda

–    daje mišljenje o ponavljanju razreda za učenike VI. do IX. razreda

–          predlaže pedagoške mjere za učenike,

–          skrbi o pedagoškoj dokumentaciji razrednog odjela,

–          utvrđuje raspored školskih pismenih zadaća,

–          surađuje sa roditeljima odnosno skrbnicima učenika,

–          predlaže izlete razrednog odjela,

–          obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, propisima donesenim na temelju zakona, ovim statutom i drugim općim aktima Škole.

Članak 65.

          Razredna vijeća usporednih razrednih odjela mogu raditi na zajedničkim sjednicama.

Na sjednicama iz stavka 1. ovog članka razrednici razrednog odjela predsjedavaju naizmjenično.

Sjednicama razrednog vijeća obvezno prisustvuju svi učitelji i stručni suradnici razrednog odjela.

Na sjednici razrednik vodi zapisnik u koji se unose odluke i zaključci doneseni na istoj.

 

Članak 66.

Kada se na sjednici razrednog vijeća raspravlja i odlučuje o  pitanjima značajnim za odgoj i rad učenika, na istu se poziva predstavnik razreda odnosno razrednog odjela.

Predstavnika razreda odnosno razrednog odjela određuju svi učenici razreda odnosno razrednog odjela.

 

IX. 3. STRUČNI AKTIV

 

Članak 67.

U Školi se formira stručni aktiv, kao stručno tijelo i oblik kolektivnog stručnogusavršavanja.

Stručni aktiv sačinjavaju učitelji prema posebnom rasporedu u skladu sa srodnošću predmeta koje predaju.

 

Članak 68.

Učiteljsko vijeće škole, početkom školske godine, formira  stručni aktiv, utvrđuju njihov broj i raspoređuje učitelje.

Stručni aktiv može se organizirati i na razini Županije po predmetima ili odgojnim područjima.

 

Članak 69.

Stručni aktiv:

–          utvrđuje prijedlog plana i programa stručnog usavršavanja učitelja,

–          predlaže oblike i sredstva nastavnog rada, 

–          usklađuje individualne planove nastavnika,

–          analizira realizaciju nastavnih sadržaja,

–          predlaže mjere za unapređivanje odgojno-obrazovnog rada,

–          pruža organiziranu pomoć pripravnicima,

–          realizira određene sadržaje stručnog usavršavanja,

–          predlaže oblike korelacije između predmeta,

–          razrađuje tjednu, mjesečnu i godišnju realizaciju nastavnih  planova i programa,

–          obavlja i druge poslove koje im povjere drugi stručnih organi i ravnatelj škole.

 

Članak 70.

 

            Stručni aktiv radi u sjednicama.

Sjednicama stručnog  aktiva rukovodi predsjednik, kojeg članovi  biraju  između sebe.

Sjednice aktiva se održavaju po potrebi, a najmanje dva puta  tijekom školske godine.

Učitelji su obvezni da prisustvuju sjednicama aktiva i aktivno sudjeluju u njihovom radu.

 

 

X . UPOSLENICI

 

Članak 71.

Uposlenici Škole su osobe koje su sklopile ugovor o radu na neodređeno ili određeno vrijeme

s punim ili nepunim radnim vremenom.

Članak 72.

           Zasnivanje i prestanak radnog odnosa djelatnika Škole obavlja se prema zakonu, podzakonskim

aktima i općim aktima Škole, sklapanjem i prestankom ugovora o radu.

Ugovore o radu sa radnicima sklapa ravnatelj ili radnik Škole kojega ravnatelj za to pismeno ovlasti.

 

Članak 73.

Raspored radnih obveza radnika određuje ravnatelj u skladu sa Zakonom, pod zakonskim aktima,

općima aktima Škole, ugovorom o radu i Godišnjim planom i programom rada škole.

 

Članak 74.

Učitelji, djelatnici na financijsko-pravnim poslovima, stručni suradnici i ravnatelj imaju pravo i dužnost neposredno se stručno usavršavati, pratiti znanstvena dostignuća i unapređivati pedagošku praksu.

Usavršavanje iz stavka 1. ovoga članka sastavni je dio radnih obveza uposlenika.

 

Članak 75.

Učitelji i pedagog dužni su prijaviti policiji ili ovlaštenom općinskom državnom odvjetniku za

počinitelje nasilja u obitelji učenika za koje su saznali u obavljanju svojih poslova.

 

           

XI. UČENICI

 

Članak 76.

Učenici imaju pravo:

–          sudjelovati u odgojno-obrazovnom procesu,

–          predlagati osnivanje učeničkih zadruga,

–          samostalno ili s učiteljima raspravljati o pitanjima odgojno obrazovnog rada,

–          koristiti objekte Škole i materijalne pogodnosti u skladu s njihovom namjenom,

–          koristiti sredstva koja služe za ostvarivanje nastavnih sadržaja,

–         davati prijedloge o pohvaljivanju i nagrađivanju učenika te o pedagoškim mjerama,

–          ustrojavati razne oblike kulturno-umjetničkih i športskih sadržaja,

–          iznositi prijedloge i mišljenja o uređivanju odnosa u Školi koji su u svezi s njihovim potrebama i sklonostima.

Članak 77.

Učenici su dužni:

–          redovito pohađati nastavu i izvršavati druge školske obveze,

–          savjesno učiti i aktivno sudjelovati u nastavnom procesu,

–          njegovati humane odnose među učenicima, učiteljima i drugim djelatnicima škole,

–          čuvati imovinu koju koriste te imovine drugih učenika i djelatnika škole,

–          poštovati pravila školskog života i rada,

–          pravodobno opravdati izostanke i zakašnjenja.

Ravnatelj i učitelji dužni su omogućiti učenicima da se upoznaju s načinom ostvarivanja zaštite  svojih prava i interesa.

Članak 78.

Izostanke i zakašnjenja na nastavu i druge oblike odgojno-obrazovnog rada učenici su dužni opravdati (ispričnicom roditelja, skrbnika, liječnika i sl.).

Opravdanim izostancima smatra se bolest učenika, smrtni slučaj u obitelji, iznimne potrebe u čuvanju imovine obitelji, problemi u prometu, elementarne nepogode, bolest članova obitelji i sl.

Učenik može izostati s nastave prema odobrenju:

–          učitelja s njegovog sata,

–          razrednika do dva radna dana

–          ravnatelja do pet radnih dana

–          učiteljskog vijeća više od pet radnih dana

Članak 79.

Ako učenik ne dolazi redovito na nastavu ili ne izvršava druge školske obaveze, razrednik će u roku od sedam (7) dana zatražiti od roditelja ili skrbnika objašnjenje o razlozima učenikovog neizvršavanja obaveza.

Kod neredovitog pohađanja nastave neopravdani izostanak smatra se tri (3) dana neprekidno ili osam (8) dana s prekidima tijekom jednog mjeseca.

Za neizvršavanje obaveza iz stavka 1. ovog članka, ovlaštena školska tijela dužna su protiv učenika pokrenuti postupak za izricanje pedagoških mjera.

O učenicima koji ne pohađaju školu ili je ne pohađaju redovito, ravnatelj je dužan izvijestiti općinsko tijelo nadležno za poslove obrazovanja.

Članak 80.

Redovno školovanje podrazumijeva uredno pohađanje nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada, te redovito obavljanje ostalih obveza.

 

XII. TIJELA RAZREDNOG ODJELA

Članak 81.

Učenici razrednog odjela na početku nastavne godine iz svojih redova biraju predsjednika, zamjenika predsjednika i blagajnika razrednog odjela za tekuću školsku godinu.

Za predsjednika, zamjenika predsjednika i blagajnika izabrani su učenici koji su dobili najveći broj glasova nazočnih učenika.

Glasovanje je tajno.

Postupkom izbora predsjednika, zamjenika predsjednika i blagajnika razrednog odjela rukovodi razrednik.

 

Članak 82.

Predsjednik razrednog odjela predstavlja odjel, štiti i promiče interese učenika razrednog odjela u Školi. Zamjenik predsjednika zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti.

Blagajnik razrednog odjela prikuplja i čuva novac koji mu učenici daju za ostvarivanje aktivnosti razrednog odjela.

Blagajnik je dužan prikupljeni novac odgovorno čuvati i predati ga zajedno s evidencijom razredniku ili blagajniku škole. Osoba koja zaprimi novac, dužna je učeniku izdati potvrdu o primitku novca.

 

XIII.  VIJEĆE UČENIKA

Članak 83.

U školi se formira Vijeće učenika.

Vijeće učenika ima onoliko članova koliko u školi ima odjela.

Članovi Vijeća učenika su predsjednici razrednih odjela.

 

Članak 84.

             Vijeće učenika obavlja sljedeće poslove:

–          donosi pravila rada Vijeća učenika i njegovih organa te vrši  njihove izmjene i dopune,

–          bira predsjednika Vijeća učenika i njegovog zamjenika,

–          bira članove povjerenstava,

–          razmatra stanje i probleme rada i života učenika u Školi,

–          daje prijedloge za nagrađivanje, pohvaljivanje i sankcioniranje učenika,

–          razmatra i utvrđuje raspored dežurstava učenika,

–          upoznaje se sa pravilima kućnog reda u Školi,

–          brine o radu učenika u izvannastavnim aktivnostima i pripremi programa

–    obilježavanja praznika,

–          informira Školski odbor o svojim stajalištima kad ocjeni da je to  potrebno, ili po

zahtjevu Školskog odbora, o svakom  pitanju koje se odnosi  na rad i upravljanje

školom,

–          pokreće pred nadležnim organima pitanja koja se odnose na standard učenika u školi,

njihova prava i obveze, kao  i organiziranje izleta posjeta, ekskurzija i drugih akcija.

 

Članak 85.

Stručni voditelj Vijeća učenika je pedagog škole.

 

Članak 86.

U radu Vijeća učenika mogu sudjelovati i članovi Vijeća  roditelja kada se rješavaju  pitanja ostvarivanja obrazovnih zadataka  škole, a naročito:

–          kada se razmatra uspjeh učenika u učenju i vladanju,

–          kada se predlažu izmjene i dopune  programa odgojno-obrazovnog rada,

–          kada se utvrđuju poslovi koje treba sprovesti u tijeku godine (izleti, ekskurzije, posjete kulturnim ustanovama, nabavka udžbenika i pribora),

–          kada se razmatraju izvješća o radu pojedinih sekcija, a posebno o higijenskim

uvjetima i zdravstvenoj zaštiti učenika.

 

 

 

         XIV. RODITELJI I SKRBNICI

 

Članak 87.

         Radi što uspješnijeg ostvarivanja odgojno-obrazovane djelatnosti škola surađuje s roditeljima putem roditeljskih sastanaka i drugih pogodnih oblika.

Članak 88.

         Škola saziva opće, razredne i roditeljske sastanke razrednog odjela.

Opći i razredni roditeljski sastanci sazivaju se prema potrebi.

Roditeljski sastanci razrednog odjela sazivaju se tijekom godine.

 

Članak 89.

         Roditelji i skrbnici dužni su pratiti rad i napredovanje učenika, odazvati se pozivima Škole i sa školom surađivati.

Roditelji i skrbnici odgovorni su za učenikovo redovito pohađanje nastave i izvršavanje učeničkih obveza.

 

Članak 90.

         Roditelji ili skrbnici obvezni su Školi nadoknaditi štetu koju učenik učini za vrijeme boravka u Školi, na izletu ili ekskurziji u skladu s općim propisima obveznog prava.

Članak 91.

         Roditelji ili skrbnici dužni su ispunjavati svoje obveze prema Školi koji se odnose na ostvarivanje nastavnog plana i programa.

Ostale obveze roditelji ili skrbnici mogu preuzimati u dogovoru sa Školom.

U skladu sa zaključcima školskih tijela i svojim interesima roditelji sudjeluju u osiguranju sredstava koja se odnose na troškove:

–          prehrane učenika,

–          popravke knjiga oštećenih za vrijeme posudbe,

–          školskih izleta i ekskurzija,

–          kino predstava,

–          kazališnih predstava,

–          priredaba i natjecanja.

Članak 92.

         Škola će pismeno izvješćivati roditelje odnosno skrbnike o uspjehu i vladanju učenika na kraju

svakog obrazovnog razdoblja putem učeničke knjižice (svjedodžbe).

Sva školska tijela dužna su surađivati sa Centrom za socijalni rad i na njegov zahtjev podnositi izvješća i odgovarati na upite, odnosno osigurati dostupnost i uvid u sve podatke koji se odnose na  prava i zaštitu učenika.

XV. VIJEĆE RODITELJA

            

Članak 93.

            Roditelji učenika koji pohađaju školu imaju pravo, a škola obvezu ustanoviti Vijeće roditelja, čije članove biraju roditelji učenika.

Članak 94.

            Roditelji učenika na roditeljskom sastanku razrednih odjela iz svojih redova na početku školske godine biraju za tekuću godinu jednog predstavnika u Vijeće roditelja Škole.

Za predstavnika roditelja učenika razrednog odjela u Vijeće roditelja izabran je roditelj koji je dobio najveći broj glasova prisutnih roditelja.

Glasovanje je javno.

Za člana Vijeća roditelja ne može se birati, koja je lišena prava na roditeljsku skrb, kojoj je zabranjeno da se neovlašteno približava djetetu s kojim ne živi ili kojoj je izrečena prekršajna sankcija za zaštitu od nasilja u obitelji.

 

Članak 95.

Zapisnik o izboru predstavnika razrednog odjela u Vijeće roditelja s imenom izabranog roditelja razrednici su dužni dostaviti ravnatelju.

Ravnatelj saziva konstituirajuću sjednicu Vijeća roditelja i njome rukovodi do izbora predsjednika i zamjenika Vijeća roditelja.

Na konstituirajućoj sjednici potvrđuje se mandat izabranih članova Vijeća roditelja i bira predsjednik i zamjenik Vijeća roditelja.

Članak 96.

Članovi Vijeća roditelja biraju između sebe predsjednika Vijeća roditelja.

Za predsjednika je izabran roditelj koji je dobio najveći broj glasova prisutni članova.

Glasovanje je javno.

 

Članak 97.

Pored zakonskih ovlaštenja Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnim za život i rad Škole te daje mišljenja i prijedloge u svezi:

–          s radnim vremenom učenika, početkom i završetkom nastave te                                                                                                                                      drugim oblicima odgojno-obrazovnog rada,

–          s organiziranjem izleta, ekskurzija, športskih natjecanja i kulturnih manifestacija,

–          s vladanjem i ponašanjem učenika u školi i izvan nje,

–          s osnivanjem i djelatnosti učeničkih udruga te sudjelovanjem učenika u njihovu radu sa socijalno-ekonomskim položajem učenika i pružanjem odgovarajuće pomoći,

–          s organiziranjem nastave, uspjehom učenika u obrazovnom radu, izvanškolskim i izvannastavnim aktivnostima.

 

 

XVI. MJERE POTICANJA I PEDAGOŠKE MJERE

 

Članak 98.

Mjere poticanja su pohvale i nagrade, a dodjeljuju se učenicima, razrednim odjelima ili obrazovnim skupinama koje se ističu u učenju, ponašanju i drugim korisnim aktivnostima.

Cilj je mjera poticanja pohvalom i nagradom podržati i bodriti učenike u njihovim pozitivnim nastojanjima i djelovanju.

Članak 99.

Pohvale učenicima izriče:

–    predmetni nastavnik,

–          razrednik,

–          Razredno vijeće,

–          Ravnatelj,

–          Učiteljsko vijeće,

–          Školski odbor.

Članak 100.

Pohvale mogu biti:

–          usmene, objavljene na sjednici stručnih tijela, školskim svečanim skupovima, prigodnim proslavama, svečanostima povodom završetka školske godine i sl.;

–          pismene (pohvalnice, diplome, priznanja i sl.);

–          u obliku prigodnih nagrada.

 

Članak 101.

Nagrade učenicima dodjeljuje Školski odbor.

 

Članak 102.

Nagrade mogu biti:

–          knjige, umjetnine, albumi, fotografije i sl.,

–          športski rekviziti, alati i pribor za učenje i rad, pribor za umjetničko stvaranje i reproduciranje,

–          novčane nagrade.

 

Članak 103.

O pohvalama i nagradama koje su izrečene ili dodijeljene, Škola vodi posebnu evidenciju.

Izrečene pohvale i dodijeljene nagrade evidentirat će se u trajne dokumente o učenicima (matične knjige ili druga dokumentacija) prema posebnom aktu ministra  prosvjete.

 

Članak 104.

Pobliže odredbe o kriterijima i postupku pohvaljivanja i nagrađivanja donosi Školski odbor na prijedlog Učiteljskog vijeća.

 

Članak 105.

Učenicima koji ne ispunjavaju svoje dužnosti i obveze, te se ne pridržavaju Zakona, ovog Statuta i drugih normativnih akata Škola može izricati pedagoške mjere.

Cilj pedagoških mjera je ukazati učeniku na njegove greške i propuste, nedolično ponašanje, a radi toga da ih ne bi ponavljao.

Izricanje pedagoških mjera ne smije biti posljedica osvete, niti smije imati učinak zastrašivanje ili ponižavanje učenika, odnosno povredu učenikove osobnosti. U tom procesu efikasnije je korištenje logičkih posljedica nego represivnih mjera.

 

Članak 106.

Pedagoške mjere ne mogu se izreći razrednom odjelu, obrazovnoj skupini ili nekolicini učenika, već poimence svakom učeniku.

 

Članak 107.

Pedagoške mjere su:

–          OPOMENA,

–          UKOR,

–          STROGI UKOR,

–          PRESELJENJE U DRUGU ŠKOLU.

 

Prijedlog za izricanje pedagoških mjera može dati:

–          svaki nastavnik pojedinačno,

–          stručna tijela i Školski odbor,

–          svaki roditelj-skrbnik ili skupina roditelja.

 

Članak 108.

Pedagoške mjere izriču se postupno.

Pedagoška mjera vrijedi samo u školskoj godini u kojoj je izrečena.

Donesena pedagoška mjera može biti ukinuta i prije isteka školske godine, ukoliko se pokaže da je djelovala na učenika i postigla cilj radi kojeg je izrečena.

 

Članak 109.

Pedagošku mjeru OPOMENU izriče razrednik radi:

–          ometanja izvođenja nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada,

–          ometanje drugih učenika u učenju i praćenju nastave,

–          nemarnog odnosa prema učeničkim obvezama,

–          neopravdanog učestalog izostajanja s nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada,

–          neopravdanih desest (10) sati izostanaka s redovne nastave,

–          težeg kršenja odredbi kućnog reda.

 

Članak 110.

Pedagošku mjeru UKOR izriče Razredno vijeće zbog:

–          duljeg nemarnog odnosa prema učeničkim obvezama,

–          pušenja ispred Škole, u školskom dvorištu i okolini Škole

–          ponavljanja prekršaja radi kojega je izrečena mjera opomene,

–          neopravdanih petnaest (15) sati izostanaka s redovne nastave,

–          izazivanja sukoba među učenicima,

–          drskog ponašanja prema nastavniku, djelatniku Škole ili stranci nazočnoj u Školi,

–          oštećivanja školske imovine ili privatne imovine učenika škole ili stranci nazočnoj u Školi,

–          težeg kršenja odredbi kućnog reda.

 

Članak 111.

Pedagošku mjeru STROGI UKOR izriče Učiteljsko vijeće zbog:

–          ponavljanja prekršaja radi kojega je izrečena mjera ukora ili opomene,

–          težeg i daljeg nemarnog odnosa prema učeničkim obvezama,

–          neopravdanih dvadeset (20) sati izostanaka sa redovne nastave,

–          otuđivanja ili nanošenja šteta na školskoj ili privatnoj imovini,

–          nedoličnog ponašanja prema djelatniku Škole ili stranci nazočne u Školi,

–          pokušaja, odnosno upisivanja ili prepravljanja ocjena u imeniku ili svjedodžbi,

–          teškog kršenja odredbi kućnog reda.

 

Članak 112.

Pedagošku mjeru PRESELJENJE U DRUGU ŠKOLU izriče Učiteljsko vijeće, a zbog:

–          ponavljanja prekršaja radi kojih su izrečene mjere opomene, ukor, strogi ukor,

–          neopravdanih dvadeset pet (25) sati izostanaka s redovne nastave,

–          organiziranja ili izazivanja tuča, odnosno fizičkog napada na drugog učenika,

–          uživanja alkohola ili narkotičnih sredstava, njihovo unošenje u Školu i nagovaranje drugih osoba na trošenje istih,

–          nedoličnog ili neodgovornog ponašanja kojim se znatno ometa izvođenje odgojno-obrazovnog rada u Školi ili izvan nje,

–          otuđenja tuđe imovine ili nanošenje veće štete školskoj ili privatnoj imovini,

–          uništavanje školske dokumentacije,

–          krivotvorenje javnih i drugih isprava radi ostvarivanja određene koristi,

–          kršenje kućnog reda i drugih razloga, koji su takve prirode da zahtijevaju  preseljenje učenika u drugu školu.

 

Članak 113.

Prije donošenja pedagoških mjera, a naročito mjere preseljenje u drugu školu, učenik treba saslušati, potpunosti utvrditi činjenično stanje i nastojati, u suradnji s roditeljima (starateljima), razrednim odjelom i drugima, otkloniti uzroke i spriječiti neželjene posljedice asocijalnog ponašanja učenika.

Postupak se može okončati i bez učenikovog očitovanja, ako to uskrati ili se dvaput ne odazove pozivu.

 

Članak 114.

Prilikom izricanja pedagoških mjera Škola treba voditi računa o individualnim osobinama učenika, a posebno o karakternim i emocionalnim crtama ličnosti, te obiteljskim prilikama i okruženju u kojem učenik živi.

 

Članak 115.

Postupak za izricanje opomene, ukora i strogog ukora provodi razrednik, a za preseljenje učenika u drugu školu povjerenstvo.

 

Članak 116.

Povjerenstvo za provođenje postupka izricanja mjere preseljenje u drugu školu ima tri (3) člana koje iz reda nastavnika imenuje ravnatelj.

U povjerenstvo se u pravilu imenuje i razrednik učenika.

 

Članak 117.

 

Postupak za  preseljenje u drugu školu je hitan.

Povjerenstvo provodi postupak javno, osim u slučaju kad se iz određenih razloga ili zbog čuvanja profesionalne tajne isključi javnost.

Obavijest o pokretanju postupka za preseljenje učenika u drugu školu mora biti uručena učeniku i roditelju, odnosno staratelju, najmanje tri (3) dana prije dana određenog za početak rada povjerenstva.

Članak 118.

Povjerenstvo utvrđuje prijedlog usuglašavanjem. Ukoliko se povjerenstvo ne može usuglasiti, prijedlog se utvrđuje većinom glasova. Član povjerenstva koji nije suglasan s prijedlogom ima se pravo očitovati izdvojenim mišljenjem koje se unosi u zapisnik.

Članak 119.

Povjerenstvo prijedlog pedagoške mjere s kompletnom dokumentacijom dostavlja Učiteljskom vijeću.

Učiteljsko vijeće donosi odluku većinom glasova svih članova.

 

Članak 120.

Protiv izrečene pedagoške mjere učenik, odnosno njegov roditelj ili staratelj, ima pravo žalbe u roku tri (3) dana od dana dostavljanja pismene obavijesti o izricanju mjere.

Pismenu obavijest o izrečenoj mjeri sastavlja i uručuje razrednik.

O žalbama odlučuje:

–          Razredno vijeće: za opomenu

–          Nastavničko vijeće: za ukor

–          Školski odbor za strogi ukor,

–          Ministarstvo prosvjete: za preseljenje učenika u drugu školu.

 

Članak 121.

Tijela koja rješavaju o žalbama dužna su provesti postupak i donijeti odluku u roku od trideset (30) dana od dana primitka žalbe. Tijelo koje rješava o žalbi može izrečenu  mjeru poništiti, ukinuti ili zamijeniti blažom mjerom.

Odluka žalbenog tijela je konačna.

Članak 122.

U Odluci o premještanju učenika u drugu školu mora biti naputak o provedbi iste, uz navođenje prava i obveza učenika.

 

Članak 123.

Ostala prava i obveze učenici ostvaruju se sukladno Zakonu, propisima donesenim na temelju Zakona, ovom Statutu i drugim općim aktima Škole.

 

XVII. SINDIKALNO ORGANIZIRANJE

 

Članak 124.

Sindikalno organiziranje u Školi je slobodno.

Škola je dužna osigurati uvjete za rad sindikalnog povjerenika te ostvarivanje njegovih prava u skladu sa zakonom.

 

Članak 125.

Sindikalna podružnica može podnositi ravnatelju ili Školskom odboru prijedloge, mišljenja i primjedbe glede ostvarivanja prava uposlenika i zaštite tih prava.

Ravnatelj i Školski odbor dužni su se očitovati o navedenim  podnescima i izvijestiti sindikalnu podružnicu o svom stajalištu  te poduzimati druge mjere sukladno Zakonu.

 

 

Članak 126.

            Školski odbor  kad rješava i odlučuje o ostvarivanju prava djelatnika i njihovim zahtjevima, poziva na sjednicu ovlaštenog predstavnika sindikata, koji ima pravo iznositi stajalište te predlagati odluke i zaključke radi zaštite člana sindikata.

Članak 127.

Školski odbor i ravnatelj Škole dužni su osigurati potrebitu pomoć za rad sindikalne podružnice i pravodobno joj davati potrebne podatke i obavijesti.

Članak 128.

           Sindikalni povjerenici uživaju zaštitu i prava na radu sukladno zakonu.

Članak129.

            Skup radnika čine svi uposlenici Škole.

Skup uposlenika održava se prema potrebi.

Skup uposlenika može sazvati sindikalni povjerenik u odgovoru s ravnateljem ili ravnatelj u odgovoru sa sindikalnim povjerenikom.

 

 

XVIII. JAVNOST RADA

Članak 130.

Rad Škole i njezinih tijela je javan. Javnost rada ostvaruje se osobito:

–          redovitim izvješćivanjem uposlenika, učenika Škole i roditelja,

–          podnošenjem izvješća ovlaštenim upravnim tijelima i osnivaču o                                                                                                                                               rezultatima odgojno- obrazovnog rada Škole,

–          podnošenjem financijskih izvješća,

–          priopćenjima o održavanju sjednica tijela upravljanja i stručnih tijela,

–          objavljivanjem općih akata i uvjeta poslovanja.

Za javnost rada odgovorni su predsjednik Školskog odbora i ravnatelj.

Članak 131.

Informacije i podatke o obavljanju djelatnosti ili uvid u dokumentaciju Škole sredstvima javnog priopćavanja i drugim pravnim osobama može dati samo ravnatelj ili osoba koju ravnatelj za to ovlasti.

 

XIX. POSLOVNA  TAJNA

 

Članak 132.

Poslovnom tajnom smatraju se: dokumenti koje ravnatelj proglasi poslovnom tajnom,

podaci koje nadležno tijelo kao povjerljive priopći Školi, mjere i način postupanja u slučaju nastanka izvanrednih okolnosti, dokumenti koji se odnose na obranu, plan fizičke i tehničke zaštite djelatnika, zaštita imovine Škole te druge isprave i podaci čije bi priopćavanje neovlaštenoj osobi bilo protivno interesima Škole i njenog osnivača.

 

Članak 133.

Podatke i isprave koji se smatraju poslovnom tajnom dužni su čuvati svi djelatnici Škole bez obzira na koji su način saznali za te podatke i isprave.

Obveza čuvanja poslovne tajne traje i nakon prestanka radnog odnosa u Školi.

Članak 134.

Podaci i isprave koji se smatraju poslovnom tajnom mogu se dostaviti i dati na očevid

tijelima ovlaštenim Zakonom odnosno tijelima i osobama kojima ovlaštenje proizlazi iz dužnosti koju obavljaju.

Članak 135.

Profesionalnom se tajnom smatra sve što učitelji, stručni suradnici i drugi djelatnici Škole saznaju o učenicima i njihovim roditeljima, a čije bi iznošenje u javnost moglo nanijeti štetu učenicima i roditeljima.

Članak 136.

O čuvanju poslovne i profesionalne tajne neposredno skrbi ravnatelj i druga ovlaštena osoba.

Povreda čuvanja poslovne i profesionalne tajne predstavlja težu povredu radne obveze.

 

 

XX. FINANCIJSKO POSLOVANJE ŠKOLE

 

Članak 137.

Financiranje osnovnog školstva vrši se iz proračuna Županije.

Financijsko poslovanje škole obavlja se u skladu sa zakonom i drugim propisima.

 

XXI. ZAŠTITA OKOLIŠA

 

Članak 138.

            Uposlenici škole dužni su svakodnevno poduzimati radnje za čuvanje i razvoj prirodnih i radom stvorenih vrijednosti čovjekova okoliša. Pored toga dužni su sprječavati i otklanjati štetne posljedice koje zagađivanjem zraka, tla ili vode, bukom ili na neki drugi način ugrožavaju te vrijednosti ili dovode u opasnost život i zdravlje ljudi.

Zaštita čovjekova okoliša podrazumijeva zajedničko djelovanje uposlenika Škole, učenika i građana na čijem području škola djeluje.

 

Članak 139.

            Učitelji su dužni neprestano prosvjećivati učenike u svezi s čuvanjem i zaštitom čovjekova okoliša. Program rada škole u provođenju u zaštite čovjekova okoliša sastavni je dio godišnjeg  plana  i programa rada škole.

 

 

XXII. OPĆI AKTI ŠKOLE

                                           

Članak 140.

            Pored Statuta Škola ima ove opće akte:

–          Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada škole,

–          Pravilnik o radnim odnosima i stegovnoj odgovornosti,

–          Pravilnik o zaštiti na radu,

–          Pravilnik o zaštiti od požara,

–          Pravilnik o školskom redu,

–          Pravilnik o tehnološkom višku,

–          Poslovnik o radu Školskog odbora,

–          Poslovnik o radu Učiteljskog vijeća,

–          Poslovnik o radu Vijeća roditelja,

–          druge opće akte koje donosi Školski odbor, sukladno zakonu, propisu donesenom na temelju zakona i ovim statutom.

Članak 141.

Ravnatelj je dužan Nacrt Statuta dostaviti na uvid Ministarstvu prosvjete te od istog tražiti suglasnost.

Članak 142.

            Inicijativu za donošenje općih akata, njihovih izmjena i dopuna može osim ravnatelja dati i svaki član  Školskog odbora.

 

Članak 143.

            Opći akti objavljuju se na oglasnoj ploči Škole.

Opći akti stupaju na snagu osmoga dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči, ako pojedinim aktom nije određen kraći rok njegova  stupanja na snagu.

Članak 144.

            Opći akti primjenjuju se od dana njihova stupanja na snagu, osim ako aktom nije kao dan početka primjene određen neki kasniji dan.

Članak 145.

Autentično tumačenje općeg akta daje Školski odbor.

Članak 146.

            Tajnik Škole dužan je uposleniku škole ili roditelju učenika koji ima pravni interes omogućiti uvid u opće akte ili njihovu kraću uporabu.

Opći akti ne mogu se iznositi izvan prostora Škole.

Članak 147.

           Pojedinačne akte kojima se odlučuje o pojedinim pravima i obvezama učenika i uposlenika, donese stručna tijela, ravnatelj i Školski odbor.

Pojedinačni akti stupaju na snagu i izvršavaju se nakon donošenja, osim ako provođenje tih akata nije uvjetovano konačnošću akta, nastupom određenih činjenica ili istekom određenog roka.

 

XXIII. NADZOR

Članak 148.

           Nadzor nad radom Škole provodi Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa i prosvjetna inspekcija.

Nadzor nad stručnim radom obavlja Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa i Zavod za školstvo.

Nadzor nad financijskim poslovanjem Škole obavlja ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa i Ministarstvo financija.

 

 

XXIV.PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 150.

           Škola je dužna uskladiti svoje opće akte u roku od tri (3) mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

Do donošenja akata iz stavka 1. ovog članka primjenjuju se  postojeći  akti Škole, ako nisu u suprotnosti s ovim Statutom i zakonom.

 

Članak 151.

          Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut škole broj: 13/99 od 05.02.1999. godine.

 

Članak 152.

            Ovaj Statut nakon pribavljene suglasnosti od Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Posavske, stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči Škole.

 

 

Bosna i Hercegovina                                                                                                                                                                   Predsjednik Školskog odbora:

Federacija Bosne i Hercegovine

ŽUPANIJA POSAVSKA                                                                                                                                                                 _______________________

OSNOVNA ŠKOLA BRAĆE RADIĆA                                                                                                                                                    Ruža Piljić

DOMALJEVAC

 

Broj: 154/07

Domaljevac, 04.06.2007. godine

 

 

Ovaj Statut objavljen je na oglasnoj ploči škole dana_____________2007. godine, te je stupio na snagu dana____________ 2007. godine.

 

 

  Ravnatelj škole:

                                                                                                                       ______________

                                                                                                                            Mijo Mijić